Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS528(211 - Histokimyasal analiz akciğerin minimal invaziv adenokarsinomda tanıyı destekler mi?
Pulmoner Patoloji
Halide Nur Ürer 1, Neslihan Fener 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi >yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Suam Tıbbi Patoloji Kliniği
  Minimal invaziv akciğer adenokarsinomu ilk kez Dünya Sağlık Örgütü 2015 tanımlanmıştır. Tümörde lepidik baskın paternle birlikte nonlepidik sınırlı invaziv patern bulunur. Patern ayırımında morfolojik kriterlerin yanı sıra intertisyel elastik ve retikülin liflerin varlığının önemi vurgulanmaktadır. Olgumuzda histokimyasal analizin minimal invaziv adenokarsinom tanısındaki değeri tartıştık.

Olgu erkek 76 yaşında. Toraks radyolojik görüntülemede sağ üst lob yerleşimli buzlu cam lezyonu saptandı. Tanısal amaçlı sağ üst lob kama rezeksiyon yapıldı. Makroskobik incelemede parankimal yerleşimli 2,4x2,2x1,9 cm çapında soluk esmer renkte konsolide lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede alveolar çatıyı bozmayan lezyon mevcuttu. Genişlemiş fibrotik alveolar septaları döşeyen clara tipi hücrelerde orta düzeyde atipi belirlendi. Lezyonda 3 milimetreyi aşmayan belirgin atipik hücrelerden oluşan glandüler yapılar saptandı. Bulgular nonmüsinöz minimal invaziv adenokarsinomla uyumlu idi. Histokimayasal çalışmada Elastika Von Gieson, Orcein ve retikülin uygulandı. Analizde minimal invaziv alanda elastik ve retikülin liflerin varlığı diğer lepidik patern alanından farklı olmadığı izlendi. Bulgular akciğerin atipik alveolar hiperplazisindeki intertisyel değişiklikleriyle karşılşatırıldığında da fark saptanmadı.

Bulgu minimal invaziv akciğer adenokarsinom tanısında histokimyasal çalışmanın değerini sorgulamaktadır. Liflerin kaybı veya bütünlüğün yitirilmesi her bir sınırlı invaziv tümör olgusunda saptanmayabilir.
Anahtar Kelimeler : minimal invaziv adenokarsinom, lepidik patern, histokimya