Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS500(225 - Derece II meningiomlar; olgular eşliğinde
Nöropatoloji
Ahmet Boduroğlu 1, İnanç Elif Gürer 1, Güzide Ayşe Ocak 1, Ethem Göksu 2
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Menigiomlar, erişkin yaşta en sık görülen santral sinir sistemi tümörleridir. Sınıflandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflandırma kriterleri kullanılır. Derece II meningiomlar içinde atipik meningiom, kordoid meningiom ve berrak hücreli meningiom yer alır.

OLGULAR

İlk olgu 64 yaşında erkek hasta, mikroskopik incelemede meningotelyal hücreler izlenmiş olup, 10 büyük büyütme alanında 12 mitoz , küçük hücre değişikliği, nükleol belirginliği ve nekroz izlenmiştir. Ayrıca beyin parankimi invazyonu da mevcuttur. Olgu “Atipik Meningiom, Derece II (DSÖ 2016)” olarak raporlanmıştır.

İkinci olgu 44 yaşında erkek hasta, mikroskopik incelemede, meningotelyal hücrelerde patern kaybı, nükleus/sitoplazma oranında artış, nükleol belirginliği gösteren hücreler, mitotik figürler izlenmiştir. Uygulanan histokimyasal PAS ile glikojen içeriği görülmüştür. Olgu “ Meningiom, Berrak hücreli subtip, Derece II ( WHO 2016)” olarak raporlanmıştır. Nüks sonrası mikroskopik incelemede mukoid matriks, kordon ve trabekül yapıları oluşturmuş meningotelyal hücre grupları ve fokal berrak hücreli alanlar izlenmiştir. Olgu “ Kordoid Meningiom ve berrak hücreli meningiom , Derece II (WHO 2016) “ olarak raporlanmıştır.

Üçüncü olgu 77 yaşında kadın hasta olup, mikroskopik incelemede meningotelyal karakterdeki hücrelerde artmış nükleositoplazmik oran, nükleol belirginliği ve hücresellik dikkati çekmiştir. Tümör glial dokuya infiltratif karakterdedir. Olgu “Atipik Meningiom, Derece II (DSÖ 2016)” olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Atipik meningiom tanısı için artmış mitotik aktivite, beyin invazyonu veya 5 kriterden (selülarite artışı, küçük hücre değişikliği, nekroz, patern kaybı ve nükleol belirginliği ) en az üçünün görülmesi gerekir.

Kordoid meningiom nadir bir varyant olup, mukoid matriks içinde trabekül veya kord yapıları oluşturmuş eozinofilik sitoplazmalı , sıklıkla vakuollü hücrelerden oluşur. Berrak hücreli meningiom nadir bir varyant olup düzensiz veya tabakalar halinde yapılanmaya sahip, berrak, glikojenden zengin oval-poligonal hücrelerden oluşur.

Bu çalışmada 3 olgu üzerinden derece II meningiomların alt tipleri , histopatolojik özellikleri, ayırıcı tanıları 2016 DSÖ kriterleri dikkate alınarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : atipik, kordoid, berrak, meningiom, derecelendirme