Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS276(228 - SAFRA KESESİNİN PRİMER MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOMU (MANEC) (OLGU SUNUMU)
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Vildan Elibol 1, Aylin Ege Gül 1, Sevinç Hallaç Keser 1, Özge Hande Güneş 1, Nagehan Özdemir Barışık 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eah Patoloji Kliniği
  GİRİŞ

Safra kesesi tümörleri genellikle insidental saptanan oldukça nadir tümörlerdir. Nöroendokrin karsinomlar ise safra kesesinin tüm malign tümörlerinin % 4’ünü oluşturmaktadır. Hem endokrin hem ekzokrin tümör komponetlerini bir arada içerip, bunlardan herhangi birinin oranının %30’ un üzerinde olduğu tümörler 2010 WHO sınıflamasına göre mikst adenonöroendokrin karsinom (MANEC) olarak adlandırılır.

OLGU

61 yaşında erkek hastaya sağ üst kadran ağrısı ve kolelithiazis sebebiyle kolesistektomi yapıldı. Operasyon materyalinin makroskopik incelemesinde kese lümeninde büyüğü 1,5 cm çapında çok sayıda taş mevcuttu. Lümen içerisinde kitlesel lezyon görülmedi. Ancak bir alanda kese duvarı fibrotikti ve bu alanda kalınlığı 0,4 cm di. Mikroskopik incelemesinde high grade ve low grade diplazi alanları, fokal intestinal metaplazi alanının eşlik ettiği tübüler adenokarsinom varlığı saptandı. Bu ana tümöre eşlik eden oval yada yuvarlak çekirdekli, tuz biber kromatine sahip küçük hücrelerin oluşturduğu solid adacıklar yapan farklı bir tümör alanı daha mevcuttu. Küçük hücrelerden oluşan tümörde immünohistokimyasal olarak kromogranin, sinaptofizin ve CD56 ile pozitif boyanma saptandı. Ki67 proliferasyon indeksi %80 olarak saptanan tümör küçük hücreli karsinom olarak yorumlandı. Yapılan tüm vücut taramasında başka bir alanda tümör bulunmadığından olgu safra kesesinin primer MANEC’i olarak rapor edildi.

SONUÇ

Safra kesesi tümörleri arasında küçük hücreli nöroendokrin karsinomunun eşlik ettiği MANEC olgumuzu literatürde az sayıda bildirilmiş olması ve hastamızın high grade nöroendokrin komponent eşlik etmesine rağmen 2 yıllık takibinde nüks izlenmemesi sebebiyle histopatolojik ve klinik bulguları ile literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: safra kesesi, mikst, nöroendokrin, adenokarsinom
Anahtar Kelimeler : safra kesesi, mikst, nöroendokrin, adenokarsinom