Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS529(237 - Nadir bir ön mediasten kitlesi: timusta büyük hücreli nöroendokrin karsinom
Pulmoner Patoloji
İpek Çoban Elbeği 1, Tuba Dilay Kökenek Ünal 2, Aslı Çakır 3, Fatmagül Kuşku Çabuk 4
1 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suam; Erciyes Üniversitesi, Genom Ve Kök Hücre Merkezi
3 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
4 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş:

Timusun büyük hücreli nöroendokrin tümörleri oldukça nadirdir. Hastaların yarıya yakını asemptomatiktir. Olguların büyük çoğunluğu ileri evrede tanı alabilmektedir. Burada kolon adenokarsinomu hikayesine sahip bir hastada asemptomatik olarak ortaya çıkan timus kaynaklı büyük hücreli nöroendokrin tümör olgusu sunulmuştur.

Olgu:

53 yaşında, daha önce kolon adenokarsinomu nedeni ile ameliyat geçirmiş ve postoperatif kemoterapi almış olan erkek hasta takip için çekilen grafilerinde ön mediastende kitle görülmesi nedeni ile opere edildi. Operasyon sırasında yapılan patolojik değerlendirmede, yer yer iyi diferansiye görünümde yer yer ise belirgin hücresel atipi ve mitoz gösteren, nöroendokrin difransiyasyonu işaret eden, tuz- biber kromatin yapısına sahip tümör hücreleri görüldü. Makroskopik incelemede timus kesit yüzünde 8x7x7 cm boyutunda solid kıvamda, krem renkte ve yer yer kanamalı lezyon görüldü. Histopatolojik incelemede lezyonun küçük hücreli olmayan morfolojiye sahip hücrelerden oluşan iyi diferansiye bir nöroendokrin tümöre ait arkitektürel özellikler gösterdiği ancak yaygın alanlarda belirgin hücresel atipiye sahip olduğu görüldü. Ayrıca tümörde nekroz alanları dikkati çekti ve 2 mm2’de 12 mitoz sayıldı. Lenfovasküler invazyon izlendi. Yapılan immünohistokimyasal incelemede Kromogranin ile diffüz pozitif boyanma izlenirken, CDX2, CK7 ve CK20 ile negatif sonuç elde edildi. Ki67 proliferasyon indeksi %24 civarındaydı. Olgu, klinik ve radyolojik özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde timusün büyük hücreli nöroendokrin karsinomu olarak değerlendirildi.

Sonuç:

Timusun nöroendokrin karsinomları oldukça nadir görülmektedir. Bunlardan büyük hücreli nöroendokrin karsinom yüksek dereceli morfolojiye sahip olması ve ileri evrede tanı konulabilmesi nedeniyle oldukça kötü prognoza sahiptir. Nadir bir lezyon olmakla birlikte ön mediasten kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : timüs, büyük hücreli nöroendokrin karsinom, mediastinal kitle