Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS561(260 - Üreterde inverted büyüme paterni gösteren polipoid ürotelyal tümör, yeni bir antite
Üropatoloji
Ayşe Ayşim Özağarı 1, Kamile Gülçin Eken 1, Özlem Ton 1, Fevziye Kabukçuoğlu 1
1 Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İstanbul
  GİRİŞ

Inverted büyüme paterni gösteren polipoid ürotelyal tümör (“polypoid urothelial tumor with inverted growth pattern” – PUTIP) son yıllarda öne sürülen özgün bir diagnostik antitedir. Klinik ve radyolojik olarak malign ürotelyal neoplazi izlenimi veren ve genellikle radikal nefroüreterektomi ve üreterektomi spesmenlerinde saptanan bir tümördür. Mesanede bildirilmemiştir. Histolojik olarak düşük malignite potansiyelli papiller ürotelyal neoplazi, prolifere von Brunn adaları ve inverted ürotelyal papilloma benzeyen hibrid özellikler içerir.

OLGU

68 yaşında erkek hastaya sağ distal üreter tümörü nedeniyle uygulanan nefroüreterektomi spesmeninin makroskopik incelemesinde üreter lümeninde distal cerrahi sınıra 4,5 cm uzaklıkta, mukozaya 0,5 cm’lik bir taban ile tutunan 4,5x1,5x1,5 cm boyutlarda krem renkli polipoid tümoral lezyon saptandı. Mikroskopik incelemede inverted paternde adalar ve anastomozlaşan kordonlar oluşturan, yer yer kollajenize stroma içeren, belirgin sitolojik atipi göstermeyen ürotelyal hücrelerin proliferasyonundan meydana gelen lezyon görüldü. Arada von Brunn adalarına benzer daha küçük adalar dikkati çekti. Ekzofitik papiller yapı izlenmedi.

SONUÇ

Bu antitenin öne sürüldüğü 13 olguluk seride lezyonlar renal pelvis ya da proksimal üreter yerleşimli olup olgumuz tanımlanan özelliklere benzer histolojik bulgular içermekle birlikte distal üreter yerleşimlidir. Bildirilen olgularda en büyük lezyon boyutu 3,2 cm olup olgumuzda tümör boyutu 4,5 cm’dir. Sınırlı sayıda olguda çalışılan TERT mutasyon analizi tüm olgularda pozitif olduğundan bu lezyonun düşük dereceli ürotelyal neoplazi spektrumunda olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte üst ürotelyal traktın inverted ürotelyal tümörlerinde saptanan mikrosatellit instabilitesi bu lezyonlarda saptanmamıştır. Bu lezyonlar ekzofitik patern içermemeleri, polipoid, plak benzeri paternde büyümeleri, sadece renal pelvis ve üreterde görülmeleri, hyalinize kollajenöz stroma içeren inverted papillom benzeri alanlardan oluşan özgün görünümleri, florid von Brunn adası benzeri ve inverted papillom benzeri alanların karışımından oluşmaları nedeniyle bilinen ürotelyal proliferasyonlardan farklıdır ve ayrı bir antite olarak tanınmasıyla daha fazla sayıda olgunun özelliklerinin belirleneceği ve lezyonun natürünün daha iyi anlaşılacağı öne sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Inverted patern, polipoid tümör, ürotelyal tümör