Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS094(272 - Malign melanom olgularının prognostik faktörler açısından 6 yıllık retrospektif klinikopatolojik analizi
Dermatopatoloji
Ahu Gülçin Sarı 1, Deniz Tunçel 2, Seyhan Hasçiçek 2, Serhat Selami Şirvan 3, Ramazan Uçak 2, Fevziye Kabukcuoğlu 2
1 Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
3 Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı
  Amaç: Kutanöz malign melanom insidansı tüm dünyada artış göstermektedir. Yapılan çalışmalarda metastaz riski ve sağkalım tahminlerinde klinik ve patolojik prognostik faktörlerin önemi vurgulanmıştır. Çalışmamızda malign melanomlarda prognostik faktörler ve sağkalım üzerinde etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 2012-2017 yılları arasında, Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Patoloji Anabilim Dalı’nda tanı almış 96 adet malign melanom olgusu prognostik faktörler göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmiştir. Kutanöz malign melanomlar için bu prognostik faktörler yaş, cinsiyet, anatomik yerleşim yeri, Breslow kalınlığı, Clark seviyesi, ülserasyon, mitotik aktivite, histolojik alt tip, eşlik eden lenfosit varlığı, vertikal büyüme fazı, radyal büyüme fazı, öncül lezyon, eşlik eden lezyon varlığı, regresyon, mikrosatellit, perinöral invazyon, cerrahi sınır durumu, lenfovasküler invazyon, sağkalım, lenf nodu metastazı ve uzak organ metastazıdır. Mukozal malign melanomda değerlendirilmiş olan prognostik faktörler ise yaş, cinsiyet, yerleşim yeri ve sağkalımdır.

Bulgular: Olgularımızda erkek cinsiyet ve histolojik alt tip olarak nodüler malign melanom üstünlüğü görüldü. Kutanöz malign melanomların en sık yerleşim gösterdiği anatomik bölge alt ekstremite, mukozal melanomların ise rektum olarak bulundu. Breslow kalınlığı ile tümör boyutu ve lenf nodu metastazı arasında ilişki dikkati çekti. Ülserasyon ile tümör boyutu, lenf nodu metastazı, Clark seviyesi, Breslow kalınlığı, vertikal büyüme fazı, mitoz, primer tümör (pT), tümör evreleme sistemi (TNM) arasında ilişki bulundu. Mitoz ile tümör boyutu, lenf nodu metastazı, Clark seviyesi, Breslow kalınlığı, vertikal büyüme fazı, ülserasyon, perinöral invazyon, eşlik eden lezyon, eşlik eden lenfosit, pT, TNM evre arasında ilişki tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda en önemli prognostik faktörler Breslow kalınlığı, ülserasyon ve mitotik aktivite olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler : Malign Melanom, Prognostik Faktörler, Breslow kalınlığı, Ülserasyon, Mitoz