Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS627(276 - Vezikula seminalis ve duktus deferenste lokalize amiloidozis olgularının retrospektif analizi
Üropatoloji
Mine Özşen 1, Berna Aytaç Vuruşkan 1, Hakan Vuruşkan 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Bursa.
  AMAÇ

Amiloidoz, sistemik veya lokalize tutulum gösterebilen, amiloid proteinin ekstraselüler matrikste birikimi ile karakterize heterojen bir hastalık grubudur. Lokalize amiloidoz, amiloid birikiminin tek bir dokuya sınırlı kalması sonucu gelişen ve lokalize bir kitle oluşturması nedeniyle de klinik olarak maligniteleri taklit edebilen non-neoplastik bir hastalıktır.

Bu tanımlayıcı çalışmada vezikula seminalis ve duktus deferens yerleşimli lokalize amiloidoz serimizin sunulması ve bu tümörlerin klinikopatolojik özelliklerinin literatür bilgileri eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı arşivi taranarak 2013–2018 yılları arasında tanı almış vezikula seminalis ve duktus deferens yerleşimli lokalize amiloidoz olguları incelendi.

BULGULAR

Sistoprostatektomi prosedürü uygulanan 4 olguda sadece vezikula seminalislerde, prostatektomi prosedürü uygulanan 6 olgunun 5'inde hem vezikula seminalis hem de duktus deferenslerde ve 1 olguda ise sadece duktus deferenslerde lokalize amiloidoz saptandı. Olguların tamamında subepitelyal yerleşimli, eozinofilik, amorf, homojen madde şeklinde gözlenen birikimlere Kongo red boyaması uygulandı. Kongo red histokimyasal boyaması ile bu alanlarda kiremit kırmızısı boyanma saptandı ve polarize ışık mikroskobi bakısında elma yeşili refle verdiği tespit edildi.

SONUÇ

Sonuç olarak, lokalize amiloidoz çok farklı lokalizasyonlarda saptanabilmekle birlikte vezikula seminalis ve duktus deferens lokalizasyonunda nispeten nadirdir. İnsidental saptanmaları nedeniyle biyopsi örnekleri değerlendirilirken amiloid birikimi açısından da olguların değerlendirilmesi ve gerekli görülen olgularda Kongo red boyamasının yapılması önem arz etmektedir. Çalışmamızda 5 yıllık vezikula seminalis ve duktus deferens yerleşimli lokalize amiloidoz serimizin klinikopatolojik özelliklerinin literatür bilgileri eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Duktus deferens, Genitoüriner, Lokalize amiloidoz, Vezikula seminalis