Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS174(279 - Midenin Pankreatik Tip Asiner Hücreli Karsinomu: İki Olgu Sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Nazlı Eylem İmamoğlu 1, Aytekin Akyol 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş: Asiner hücreli karsinom (AHK) ekzokrin pankreasın nadir tümörlerinden olup bu organa ait malignitelerin %1-2’sini oluşturur. Heterotopik pankreas dokusundan geliştiği düşünülen AHK ise daha da nadir izlenen bir antitedir. Midenin pankreatik tip AHK’u 2004 yılında tanımlanmış olup literatürde daha önce 6 adet olgu bildirilmiştir. Burada gastrektomi yapılarak midenin pankreatik tip AHK tanısı alan iki olgumuzun klinik, makroskopik, histomorfolojik ve immünohistokimyasal özellikleri sunulmuştur.

Olgu: Birisi 66 ve diğeri ise 67 yaşında olan iki erkek hastaya mide endoskopik biyopsisi ile az diferansiye adenokarsinom tanısı konmuştur. Her iki hastaya total gastrektomi yapılmıştır. İlk hastada mide fundus-büyük kurvatür yerleşimli 7,5 cm çaplı ekzotifik ve ülserovejetan kitle diğer hastada ise mide antrum-küçük kurvatürde 6 cm çaplı ülserovejetan, kesit yüzü solid görünümlü tümöral gelişim izlenmiştir. Neoplastik gelişimler benzer histomorfolojide olup geniş eozinofilik sitoplazmalı, yuvarlak-oval nükleuslu, belirgin nükleollü, asiner yapılar veya küçük gruplar oluşturan hücrelerden oluşmuştur. Yer yer ortalarında komedo tarzı nekroz içeren organoid paternde solid tümöral adalar görülmüştür. İmmünohistokimyasal olarak Alfa-1 Antitripsin ve Bcl-10 ile pozitif olup c-Erb B2, CD56, sinaptofizin ve kromogranin negatiftir. MLH1, MSH2, PMS2 ve MSH6 ile nükleer pozitif boyanma izlenmiştir. EBER negatiftir.

Sonuç: Primer mide karsinomları oldukça heterojen histomorfolojik görünümlerde olabilmekte olup ideal bir sınıflandırma sistemi mevcut değildir. Midenin pankreatik tip AHK’u literatürde çok az sayıda bildirilmesinin temel nedeni nadir olması yanı sıra ayrı bir antite olarak midenin diğer az diferansiye adenokarsinomlarından ayırt edilemesinin zorluğu olabilir. Sunulan iki olguda görüldüğü gibi midede az diferansiye adenokarsinom morfolojisinde tümörlerde nöroendokrin beliteçler ve EBER negatifliğini eşlik eden mikrosatellit stabil tümörlerde bu antite ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Alfa-1 Antitripsin ve Bcl-10 pozitifliği de kesin tanıda yardımcı olan belirteçlerdir. Bu antitenin patologlar tarafından fark edilmesinin önemi –literatürde yeterince net bilgi verecek vaka serileri henüz olmasa da- pankreasın asiner hücreli karsinomunun özellikleri de göz önüne alınarak bu mide tümörlerinin agresif davranış gösterme olasılığının yüksek olmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Mide, asiner hücreli karsinom