Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS620(280 - Nadir görülen bir böbrek tümörü: müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma
Üropatoloji
Mine Özşen 1, Berna Aytaç Vuruşkan 1, Hakan Vuruşkan 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Bursa.
  GİRİŞ

Musinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma; ektraselüler müsinöz matriks içerisinde tubul formasyonu oluşturan düşük dereceli küboidal ve iğsi hücreler ile karakterize oldukça nadir görülen renal epitelyal bir neoplazmdır.

Olgu sunumumuzda müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma saptanan olgu sunulmuş ve hastalığın epidemiyolojisi, radyolojik bulguları ve histopatolojik özellikleri ilgili literatür eşliğinde kısaca tartışılmıştır.

OLGU

43 yaşındaki erkek hasta, sol yan ağrısı şikayeti ile başvurduğu dış merkezde yapılan radyolojik incelemede, sol böbreğinde kitle saptanması üzerine ileri tanı ve tedavi için hastanemiz üroloji polikliniğine yönlendirildi. Yapılan fizik muayene ve tetkikler doğrultusunda renal hücreli karsinoma düşünülen olguya radikal nefrektomi operasyonu planlandı. Materyalden hazırlanan kesitlerin mikroskobik incelemesinde; miksoid stroma içerisinde, eozinofilik sitoplazmalı, iğsi şekilli, Fuhrman grade 1 ile uyumlu düşük gradeli nükleer özellikler gösteren hücrelerin, uzamış veya birbiri ile anastomozlaşan tubul benzeri yapılanmalarından oluşan tümöral lezyon dikkati çekti.

Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular doğrultusunda olguya müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma tanısı verildi.

SONUÇ

Müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinomanın mikroskobik değerlendirmesinde, genellikle küboidal hücrelerle döşeli uzun kordonlar veya anastomozlaşan tubul yapıları ile ekstraselüler müsinöz stroma izlenmektedir. Tubul epitel hücreleri tipik olarak düşük gradeli, yuvarlak-oval nükleuslu, uniform görünümde olup, genellikle küboidal hücrelerdir.

Tüm renal neoplazilerin %1'den azını oluşturan bu tümörlerin prognozu, diğer epitelyal böbrek tümörlerine kıyasla daha iyidir. Bu nedenle müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma olgularını ayırıcı tanıya girdikleri papiller renal hücreli karsinoma olgularından ayırmak son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Böbrek, Müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma, Patoloji