Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS184(286 - Gastrointestinal sistemin nörojenik kaynaklı benign mezenkimal tümörleri: 8 olgunun değerlendirilmesi
Gastrointestinal Patoloji
Mine Özşen 1, Ömer Yerci 1, Nesrin Uğraş 1, Özgen Işık 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa.
  AMAÇ

Gastrointestinal sistemin nörojenik kaynaklı benign mezenkimal tümörleri arasında schwannoma, nöroma, ganglionöroma, perinöroma, mukozal schwann hücreli hamartom, epiteloid sinir kılıfı tümörü ve granüler hücreli tümör yer almaktadır. Bu sunumda rutin patoloji pratiğinde nadir görülen ancak klinik olarak malign neoplazileri taklit edebilen bu tümörlerin (schwannoma, travmatik nöroma, perinöroma, granüler hücreli tümör ve ganglionöroma) klinikopatolojik özelliklerinin literatür bilgileri eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

2005-2018 yılları arasında birimimizde schwannoma, travmatik nöroma, perinöroma, granüler hücreli tümör ve ganglionöroma tanısı almış 8 olgu, elektronik ortamdaki arşiv kayıtlarından yararlanılarak yeniden gözden geçirildi.Olgular yaş, cinsiyet, lokalizasyon ve klinikopatolojik özellikleri göz önüne alınarak retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR

8 olgunun histopatolojik tanılarına göre dağılımı; 3'u schwannoma, 2'si granüler hücreli tümör, 1'i travmatik nöroma, 1'i perinöroma ve 1'i ganglionöroma olarak tespit edildi.

Schwannoma tanısı almış olguların yaş ortalaması 75 olup, 3 olgudan 2'si erkek, 1'i ise kadındı. Tümör lokalizasyonları 1'i mide, 1'i ince barsak ve 1'i appendiks olarak saptandı.

Granüler hücreli tümör tanısı almış olguların ikiside kadın olup, biri 38, diğeri 40 yaşındaydı. Tümör 2 olguda da özefagus yerleşimliydi.

Travmatik nöroma tanısı alan olgu, dispeptik şikayetler ile kliniğe başvuran 51 yaşında erkek hastaydı. Olguya tanı amaçlı yapılan endoskopi sırasında özafagustan örneklenen biyopsi ile tanı konuldu.

Perinöroma tanısı almış olgu, 72 yaşında erkek hasta olup, kolonskopi esnasında polibe lezyon saptanması üzerine alınan biyopsi materyallerinin değerlendirilmesi sonucu insidental olarak saptandı.

Ganglionöroma tanısı alan olgu ise 59 yaşında erkek hastaydı. Rektal kanama şikayeti nedeniyle uygulanılan kolonoskopi esnasında adenomatöz polip ön tanısıyla biyopsi yapılarak ganglionöroma tanısı konuldu.

SONUÇ

Mezenkimal tümörler içerisinde yer alan nörojenik kaynaklı benign tümörler nadir olarak görülmekle birlikte, hastanın tedavi ve prognozu açısından malign formlarından ve diğer mezenkimal-epitelyal tümörlerden ayrılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Granüler hücreli tümör, Mezenkimal tümör, Nörojenik tümör, Schwannoma