Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS226(290 - Sigmoid kolonda primer adenokarsinoma ve metastatik seröz karsinoma insidental birlikteliği: nadir bir olgu sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Mine Özşen 1, Ömer Yerci 1, Nesrin Uğraş 1, Tuncay Yılmazlar 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa.
  GİRİŞ

Kolorektal kanserler, kadınlarda akciğer ve meme, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserlerinden sonra görülen en sık üçüncü kanser tipidir. Kansere bağlı ölümlerde de hem kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır. Kolorektal kanserler karaciğer başta olmak üzere akciğer, kemik ve beyine metastaz yaparken, başta ince barsak olmak üzere kolorektal bölgeye metastaz genellikle mide, meme, böbrek, prostat ve over karsinomaları ile malign melonamadan kaynaklanmaktadır.

Bu sunumda, kolon adenokarsinoma ön tanısı ile sigmoid kolon rezeksiyonu uygulanan ve primer kolon adenokarsinoma saptanan lokalizasyonda serozal yüzeyde insidental seröz karsinoma metastazı tespit edilen nadir bir olgu sunulmuştur.

OLGU

46 yaşında kadın hasta, bir süreden beri devam eden karın ağrısı şikayeti ile hastanemiz genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Özgeçmişinde özellik bulunmayan olgunun fizik muayenesi doğal olup, pelvik ve üst abdomen BT incelemesinde sigmoid kolon ve karaciğerde maligniteyi düşündürür kitle lezyonu saptanması üzerine operasyon planlandı. Birimimize gönderilen segmenter barsak rezeksiyonun histopatolojik incelemesinde; kolon periserozal yağ dokusuna infiltre, yüksek kolumnar, küboidal şekilli, veziküler nukleuslu, belirgin nükleollü, atipik epitelyal hücrelerin yer yer basit yer yer ise kompleks kribriform yapılanması ile karakterize tümoral lezyon gözlendi. Ayrıca bu tümörün serozal yüzeyinde, sitolojik olarak kolon adenokarsinomasından farklı, papiller koru olmayan, poligonal şekilli, hiperkromatik nükleuslu atipik epitelyal hücrelerden oluşmuş, psammoma cisimcikleri içeren solid tümör adaları dikkati çekti.

Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular doğrultusunda olguya, primer kolon adenokarsinoma ve seröz karsinoma metastazı tanısı verildi. Olgu ileri tetkik için jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendirildi.

SONUÇ

Rutin pratikte kolorektal bölgeye karsinoma metastazı sık karşılaşılan bir durum değildir. Özellikle primer kolorektal karsinomaya eşlik eden, ikinci primer tümörün varlığı ve kolorektal bölgeye metastazı oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur. Kolorektal bölgeye metastaz yapan tümörlerin ileri evre tümörler olması, tedavi ve takip stratejilerinde belirli farklılıkların olabilmesi nedeniyle metastatik tümörleri primer tümörden ayırmak olguların tedavi ve takiplerinin doğru yönetimi açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Adenokarsinoma, İnsidental, Kolon, Seröz karsinoma