Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS265(304 - Tiroid Bezinin Primer Burkitt Lenfoması
Hematopatoloji
Zelal Akgündüz 1, Döndü Nergiz 1, Dinç Süren 1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1, Hülya Tosun Yıldırım 1, Erdal Kurtoğlu 2, Cem Sezer 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
  GİRİŞ

Tiroid bezinin primer lenfoması(PTL) tüm tiroid malignitelerinin %1-5’ini , ekstranodal lenfomaların yaklaşık %2’sini oluşturan oluşan nadir bir antitedir. PTL sadece tiroid bezinin veya tiroid bezi ile beraber sadece bölgesel lenf nodlarının tutulumu ile karakterizedir. PTL tanısı için bölgesel lenf nodlarından tiroid bezine yayılımın ve/veya başka bir lokalizasyondan tiroid bezine metastazın ekarte edilmesi gerekir. PTL'nın en sık alt tipi MALT lenfomadır. Tiroid bezinin primer Burkitt Lenfoması (PTBL) olgusu literatürde 10'dan azdır.

OLGU

67 yaşında kadın hasta boyunda şişlik şikayeti ile dahiliye kliniğimize başvurdu. Laboratuar incelemelerinde hemogram, biyokimya ve tiroid hormonları normal sınırlarda olan olgunun boyun USG'sinde tiroid sol lobun tamamına yakınını dolduran 4,8 cm çapında hipoekoik nodül saptandı. Nodülden gönderilen ince iğne aspirasyon sitolojisinde(İİAS) izlenen çok sayıda küçük-orta boyutta monoton lenfositler ve çöpçü makrofajlar , önemi belirsiz atipi olarak yorumlandı. İİAS sonrası olguya total tirodektomi yapıldı. Makroskopik incelemede tiroid sol lobda 6,5x6x4 cm boyutunda yer yer kapsüllü görünümde, krem renkte nodüler lezyon saptandı. Mikroskopik incelemede çok küçük bir alanda izlenen olağan tiroid dokusu komşuluğunda diffüz paternde , orta büyüklükte monoton hücrelerden oluşmuş, mitotik ve apopitotik aktivitesi yüksek neoplastik proliferasyon dikkati çekti. İmmünoistokimyasal çalışmalarda neoplastik hücreler panCK(-), Kalsitonin(-), TTF-1(-), Tiroglobulin(-), CD20(+), CD3(-), BCL-6(+), CD10(+), BCL-2(-), CD23(-), Siklin D1(-) saptandı. Ki-67 proliferasyon indeksi %80’in üzerinde idi. FISH yöntemi ile t(8;14) pozitif saptanan olgu Burkitt Lenfoma olarak yorumlanmıştır. Total tiroidektomi sonrası PET CT ile yapılan değerlendirilmede ,olguda tiroid lojunda sınırlı artmış FDG tutulumu saptandı.

SONUÇ

Tiroid bezinin Primer Burkitt Lenfoması (PTBL)’nın oldukça nadir görülen agresif seyirli bir antitedir.
Anahtar Kelimeler : Tiroid, Lenfoma, Burkitt Lenfoma,