Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS522(311 - Bronşial Müköz Gland Adenomu
Pulmoner Patoloji
Hilal Balta 1, Zekeriya Gümüş 1, Sevilay Özmen 2
1 Aydın Devlet Hastanesi Patoloji
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
  GİRİŞ

Müköz gland adenomları, bronşial müköz glandlardan kaynaklanan ve genellikle daha büyük bronşlarda sesil ya da pedinküllü olarak oluşan çok nadir görülen benign neoplazmlardır. Çocukluktan, ileri yaşa kadar geniş bir yelpazede görülebilirler. Hastalarda çoğunlukla tıkanıklık, zor nefes alma gibi şikayetler ön plandadır. Radyolojik olarak ilgili lob segmentinin periferinde para şeklinde lezyonlar olarak karşımıza çıkar.

OLGU

54 yaşında erkek hastada nonspesifik şikayetler nedeniyle çekilen akciğer grafisinde sağ üst lob anterior segmentte periferde çok net seçilemeyen fibrozis mi, atalektazi mi olduğuna karar verilemeyen pnömonik konsolidasyon tespit edilmiş. Pulmoner interstisyel fibrozis ön tanısıyla Göğüs cerrahi tarafından wedge rezeksiyonu yapılmış, patoloji laboratuvarımıza materyal gönderilmişti. Makroskobik olarak 7x2x1 cm’lik akciğer materyaline yapılan kesitlerde periferde çok küçük kistik boşlukların da izlendiği daha gri beyaz renkte,1cm boyutlarında sınırlı bir odak mevcuttu. Histopatolojik incelemelerde akciğer parankiminin bir kenarında düzgün sınırlı, sayısız müsin dolu dilate olmayan asini, gland ve tübül yapılarından oluşan lezyon izlendi. Bu gland ve asinileri döşeyen hücreler kolumnarden, küboidale kadar değişmekteydi. Histokimyasal olarak yapılan Müsin ve PAS- Alcian Blue ile müköz bez sekreyonlarında boyanma izlendi. Epitelyal hücreler PanCK, EMA, CEA ile pozitif, Kalretininle negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi %2-3 olarak izlenmiş olup, olgu bu haliyle Müköz Gland Adenomu lehine yorumlanmıştır.

SONUÇ

Önceleri Bronşial adenom adı altında gruplandırılmış olan Müköz gland adenomları benign neoplazmlardır.Lokal eksizyon sonrası nüks ve malign proliferasyon gösteren vakalar bildirilmiştir. Ayırıcı tanısında Mukoepidermoid karsinom ve Adenokarsinom olmasından dolayı dikkatle incelenmelidir.
Anahtar Kelimeler : Müköz gland adenomu, Bronş