Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS059(312 - Suprasternal yerleşimli subkutanöz bronkojenik kist: iki olgu sunumu
Dermatopatoloji
Bahar Memiş 1, Leymune Parlak 1
1 Tc. Sbü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  GİRİŞ

Bronkojenik kistler nadir konjenital anomaliler olup, ilk trimesterde ortaya çıkan akciğer tomurcuğunun anormal gelişmesinden kaynaklanan bronkopulmoner malformasyon spektrumunun bir parçasıdır. Tipik olarak mediastende ya da akciğerde bulunurlar. Subkutanöz prezentasyon ise çok nadir bir antitedir ve literatürde 50’den az vakada bildirilmiştir. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte; bazı araştırmacılar, presternal, suprasternal ve infrasternal bronkojenik kistlerin de respiratuar mezenkim kaynaklı olduğunu ve gestasyonun dokuzuncu haftasında sternal mezenkimal tomurcukların füzyonu sırasında mezenşimin yanlış yönlenmesiyle meydana geldiğini öne sürmektedirler.

OLGU

Birinci olgumuz, suprasternal bölgede şişlik şikayeti ile başvurmuştur. Klinik muayene sonrası lenfosel ön tanısı verilen sekiz yaşındaki erkek çocuğa, ultrasonografik inceleme yapılmış ve cilt altında 26x9.5 mm boyutlarında kist saptanması üzerine, cerrahi eksizyon uygulanarak, materyal Patoloji laboratuarımıza gönderilmiştir. Makroskopik olarak düzenli cidara sahip, büyük oranda kistik nitelikte dokunun mikroskopik incelemesinde, yer yer dejenere kas fibrilleri izlenen gevşek kollojen stromaya sahip, psödostratifiye silialı kolumnar epitel ile döşeli kistik boşluklar içeren lezyon görülmüştür.

İkinci olgumuz, sternum üzerinde doğuştan var olan kistik yapı klinik bilgisi ile cerrahi eksizyon uygulanmış iki yaşında kız çocuktur. Parçalı halde gönderilmiş, makroskopik olarak 1 cm ve 0.5 cm ölçülerdeki düzensiz dokuların mikroskopik incelemesinde, seyrek goblet hücresi de içeren psödostratifiye silialı kolumnar epitel ile döşeli ince bağ doku stromaya sahip cidari doku izlenmiştir.

Mevcut bulgular ile, her iki olguya subkutanöz bronkojenik kist tanısı verilmiştir.

SONUÇ

Bronkojenik kistler çok nadir lezyonlardır, rapor edilen insidans 42000-68000'de 1'dir. Subkutanöz bronkojenik kistler ise çok daha nadir olup, özellikle çocukluk çağında görülen subkutanöz kistik lezyonlarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Tanısında USG, MRI gibi radyolojik yöntemler yardımcı olsa da, kesin tanısı histopatolojik bulgulara dayanmaktadır. Tedavi için, histopatolojik tanıyı mümkün kılması nedeniyle lezyonun tam cerrahi eksizyonu önerilir; bu yöntem, literatürde bildirilen rekürrens ve nadir malign transformasyon gibi komplikasyonların önlenmesi açısından da, tek kesin tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler : Kutanöz; Bronkojenik kist; Sternum