Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS330(313 - Ksantogranülomatöz Salpingooforitis; postmenopozal bir olgunun sunumu
Jinekopatoloji
Bahar Memiş 1, Leymune Parlak 1
1 Tc. Sbü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  GİRİŞ

Ksantogranülomatöz inflamasyon, destrüktif tipte reaksiyona neden olarak etkilenen organlarda ağır hasara sebep olan nadir bir kronik inflamasyon tipidir. Sıklıkla mesane, mide, kemikler, testis ile epididim ve safra kesesini etkiler. Kadın genital sisteminde nadir görülür ve genellikle endometriumu tutar. Over ve tubalar, ksantogranülomatöz tipte inflamasyon için oldukça nadir prezentasyon bölgeleri olup; günümüze kadar mevcut olan literatürde 30’dan az vakada bildirilmiştir.

OLGU

58 yaşında , primer hipertansiyon ve üreter taşı öyküsü olan postmenopozal hasta, acil servise pelvik ve perineal ağrı şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenede üriner sistem enfeksiyonu tanısı ile tedavi uygulanan hastanın şikayetlerinin geçmemesi nedeniyle tekrar başvurması üzerine yapılan suprapubik pelvik ultrasonografide, bilateral parauterin bölgede, sağda en geniş yerinde 2.8 cm çapta tübüler devamlılık gösteren anekoik kalın duvarlı görünüm ve sol parauterin alanda 2.5 cm çapta anekoik kistik lezyon izlendi. Kan CRP düzeylerinde istikrarlı yükselme izlenen olguda, serolojik testlerde etken bakteri ya da mantar saptanamadı. Klinik bilateral hidrosalpinks ve sol paraoveryen kist ön tanıları ile olguya histerektomi ve bilateral salpingooferektomi operasyonu uygulandı. Olgunun makroskopik incelemesinde; her iki adneksiyel alan düzensiz ve kirli sarı renkte idi, uterin seroza düzensizdi. Sağ over ve tubanın 5.5x3 cm ölçüde, konglomere halde birbirine yapışık olduğu ve kitle imajı çizdiği dikkati çekti. Kesitlerinde geniş alanlarda solid, yer yer kistik özellikte ve kirli sarı renkte olup, fokal hemoraji ve nekroz odakları içermekteydi. Sol overde 3 cm çapta kistik oluşum izlendi, sol tuba fimbrial ucundan overe yapışık idi ve fibröz bantlar ile parametrial alana düzensiz uzantılar göndermekteydi. Kesitleri kirli sarı renkte ve fibrotik nitelikteydi. Mikroskopik incelemede, sağ ve sol tuba ile sağ overde destrüksiyona neden olmuş, temel olarak köpüksü histiyositler ile plazma hücreleri, lenfositler ve saçılmış nötrofil lökositlerin eşlik ettiği, seyrek dev hücre içeren ksantogranülomatöz tip inflamasyon izlendi. Sol overde hafif serozal inflamasyon mevcut iken, parenkimin inflamasyondan etkilenmediği görüldü. Endometrium ve serviks kesitlerinde özellik izlenmedi. Olguya, “ksantogranulomatöz salpingooforitis” tanısı verildi.

SONUÇ

Ksantogranülomatöz salpingooforitis, etyolojisi tam olarak bilinmeyen, oldukça destrüktif bir hadise olup, nadir bir reprodüktif çağ hastalığıdır. Sıklıkla tubaoveryan kitle şeklinde prezente olduğu ve görüntüleme yöntemleri ayırıcı tanıda genellikle başarısız olduğu için, postmenopozal hastalar da dahil olmak üzere, malignite ayırıcı tanısında muhakkak akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Ksantogranülomatöz inflamasyon; Salpingooforitis