Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS140(315 - Tiroidde Nadir Bir Tümör: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
Endokrin Patoloji
Hilal Balta 1, Zekeriya Gümüş 1, Şenay Erdoğan Durmuş 2, Ali Duran 3
1 Aydın Devlet Hastanesi Patoloji
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji
3 Aydın Devlet Hastanesi Onkolojik Cerrahi
  GİRİŞ

Primer tiroid lenfoması, nadir görülen bir hastalıktır. Bütün tiroid malignitelerinin %0.5-%5’ini, tüm ekstranodal lenfomaların ise %2.5-%7’sini oluşturur. Kadınlarda erkeklere göre 2-8 kat fazla görülür. Hastalığa sıklıkla Kronik Hashimoto tiroiditi eşlik eder. Hashimoto tiroiditinin lenfoma riskini arttırdığı bilinmektedir. Çoğu B hücre kaynaklı Non-Hodgkin lenfoma şeklindedir. Tiroid lenfomaları Hashimoto tiroiditinin başlangıcından itibaren 20-30 yıl sonra gelişir. Klinik prezentasyonu ise hızla büyüyen tiroid kitlesidir.

OLGU

63 yaşındaki erkek hasta 3-4 aydır sol boyun bölgesinde şişlik olduğunu, sonra buna aralarında 4-5 cm mesafelerde ikinci bir kitlenin daha eklenmesi şikayetiyle genel cerrahi polikliniğine başvurmuş. Hastadan sternokleidomastoid kas üzerindeki ikinci lezyon eksize edilip, intraoperatif tanı için patoloji laboratuvarımıza gönderilmişti. Frozen tanısını, malign bir lezyon olduğu ,ağırlıklı olarak da lenfoid bir malignite olacağı yönünde bildirdik. Tiroid sol lobu da rezeke edilip, gönderildiğinde yaptığımız histopatolojik incelemelerde, yaygın lenfositik tiroiditin olduğu, tümör nekrozu ve lenfoepitelyal lezyonun eşlik ettiği Büyük B Hücreli Lenfoma tanısını verdik. İntraoperatif olarak gönderilen kitledeki histopatolojik özellikler de tiroid sol lobdaki ile örtüşüyordu. İmmunfenotipik olarak yapılan çalışmalar ve mevcut morfolojik bulgularla olgunun Primer Tiroid lenfoması ve ikincil lezyonun ise metastaz olduğunu düşündük.

SONUÇ

Primer tiroid lenfoması bilinen tek risk faktörü olan Hashimoto tiroiditi ile birlikte bulunur. Ameliyat öncesi yapılan sitopatolojik tetkiklerde birbiri ile karışabilir. Primer tiroid lenfomasında Hashimoto tiroiditi %80 görüldüğü halde, Hashimoto tiroiditli olguların sadece %0,6’sında Primer tiroid lenfoması gelişmektedir. Tiroidin primer lenfomaları nadir görülmelerine karşın tedavilerinin diğer tiroid kanserlerinden farklı olması ve histopatolojik alt gruplarda farklı tedavi seçenekleri bulunması nedeni ile önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Tiroid lenfoması, Hashimoto tiroiditi, B-hücreli lenfoma