Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS467(318 - Memenin Primer Malign Melanomu
Meme Patolojisi
Meryem Doğan 1, Fugen Vardar Aker 1, Pembe Gül Güneş 1
1 T.c. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Malign melanom sıklıkla deri ve müköz membranlarda görülür. Memenin primer malign melanomları oldukça nadirdir. Tüm melanomların % 5‘den azını oluşturur.

Olgu

48 yaşında kadın hasta, sağ meme saat 1 hizasında 34x21 mm boyutlarda lobüle kontürlü solid kitle (BIRADS4B), sağ meme retroareolar bölge 9x8 mm boyutlarda düzgün kontürlü hipoekoik 2. bir lezyon(BIRADS4B) ve sağ aksiler bölgede 22x15 mm boyutarda lobüle kontürlü heterojen hipoekoik 3. Lezyon (BIRADS4B) mevcut. Olgunun saat 1 hizasındaki 1. lezyonuna tru-cut biyopsi ve sağ aksiller bölgedeki 3. lezyonuna ince iğne aspirasyon sitolojisi yapıldı.

Mikroskopik bulgu

Biyopsiye ait kesitlerde yuvalanma paterninde yayılım gösteren, solid tabakalar oluşturan sellüler neoplazm izlendi. Neoplazmı oluşturan hücreler geniş, berrak yer yer eozinofilik sitoplazmalı, yuvarlak nükleuslu, makronükleollüdür. Fokal alanlarda stromal kahverenkli pigmentasyon varlığı izlenmiştir. Aksiller lezyona yaılan ince iğne aspirasyon sitolojisinde de benzer morfolojik özlellikler sergileyen malign hücreler görüldü. Tru-cut biyopsiye yapılan immünohistokimyasal çalışmalarda neoplastik hücrelerde ER, PR, GATA-3 ve Pan-CK ile pozitiflik saptanmadı. HMB45 ve Melan-A ile yaygın pozitif boyanma izlendi. Ayrıca yapılan Real-Time PCR ile BRAF V600E mutant olarak saptandı .

Sonuç

Memenin primer maling melanomları oldukça nadirdir (%5’den az). Olguda ayırıcı tanıda öncelikle melanom metastazları yer almaktadır. Hastanın yapılan sistemik dermatolojik muayenesinde primer lehine bulgu saptanmamıştır. Meme derisi üzerinde de pigmente lezyon görülmemiştir. Bu nedenle olgu primer meme malign melanomu olarka kabul edilmiştir.

Primer meme melanomlarının etyolojisi bilinmemekle beraber etnisite,endokrin süreçler, kronik immün yanıt ya da UV ışınlarına maruziyetin rol aldığı düşünülmektedir. Primer meme melanomlarının tedavisi diğer melanom tedavileri ile aynı olup, prognozu oldukça kötüdür.
Anahtar Kelimeler : malign melanom, meme,