Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS349(320 - Nadir Bir Olgu; Overin Seks Kord-Stromal Tümörüne Benzeyen Uterin Tümör
Jinekopatoloji
Çiğdem Sercan 1, Özlem Özen 1, Ali Ayhan 2
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2 Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Overin seks kord tümöre benzeyen uterin tümörü (UTROSCT) oldukça nadir görülen bir neoplazm olup düşük malignite potansiyeline sahip genellikle benign gidişatlı bir tümör olarak değerlendirilebilir. Rekürrens nadir görülmekle birlikte tedavide histerektomi ve rekürren tümörlerde kemoterapi uygulanır.

OLGU

30 yaşında kadın hasta anormal vajinal kanama şikayeti ile hastanemize başvurdu. Ultrasonografik incelemede saptanan miyom nodülü için miyomektomi yapıldı ve frozen incelemeye alındı. Frozen tanısı mezenkimal neoplazm olarak raporlandıktan sonra hastaya omentektomi ve bilateral pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Miyomektomi materyali makroskoik olarak; topluca 5x5x3 cm boyutlarında, kesit yüzü yer yer sarı renkli ve fibriler görünümdeydi. Mikroskopik incelemede kesitlerde miyometriyal düz kas lifleri arasında bir kısmı trabeküler, bir kısmı solid küçük kümeler –adalar ve yer yer yarık benzeri boşlukları döşer tarzda dizilim gösteren bazıları küçük dar sitoplazmalı, bir kısmı ise geniş şeffaf sitoplazmalı hücrelerden oluşan seks kord hücrelerine benzer nitelikteki hücrelerin meydana getirdiği neoplastik oluşum izlendi. Arada köpüksü sitoplazmalı luteinize stromal hücreler görüldü. Tümör dokusunda seyrek mitoz saptanmış olup sitolojik atipi ve nekroz izlenmedi. Damar invazyonu görülmedi. Tanı ve ayırıcı tanıya yönelik olarak yapılan immünohistokimyasal incelemede neoplastik hücrelerde CKAE1/AE3, aktin, inhibin, ER ve PR antikoru ile pozitif boyanma, desmin, kalretinin, CD10, Melan A antikoru ile fokal pozitif boyanma izlenmiş olup, siklin D1 ve EMA antikorları ile boyanma izlenmedi. Ki-67proliferasyon indeksi yaklaşık %2 olarak hesaplandı. Ayrıca JAZF1 genine yönelik olarak yapılan FISH çalışması sonucunda JAZF1 genini içeren translokasyon varlığını düşündürecek veri bulunmadı (negatif). Bu bulgular eşliğinde olguya overin seks kord-stromal tümörüne benzeyen uterin tümör tanısı verildi (UTROSCT).

SONUÇ

UTROSCT peri-postmenapozal dönemde izlenen vajinal kanamaya neden olan nadir görülen bir neoplazidir. Histopatogenezinde pulipotent mezenkimal hücre orjinli olduğu düşünülmekle birlikte tam olarak bilinmemektedir. Ayırıcı tanıda epiteloid leiomyom, seks kord elemanlar içeren düşük dereceli endometrial stromal sarkom, seks kord benzeri alanlar içeren endometriyoid karsinom ve metastatik ovaryan seks kord stromal tümörler düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler : uterin mezenkimal tümör, seks kord- stromal tümör