Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BOYUN BÖLGESİNDE EKTOPİK TİMOMA: OLGU SUNUMU
Pınar Ergen1, Rabia Bozdoğan Arpacı1, Cengiz Özcan2, Feramuz Demir Apaydın3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Timomalar primer timik epitelyal kökenli tümörler olup değişik oranlarda immatür lenfositler eşlik eder. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte myasthenia graves ve diğer otoimmün hastalıklarla ilişkilidir. Dünya sağlık örgütüne göre tipA, tipAB, tipB ve timik karsinom olarak gruplandırılır. En sık ön mediasten yerleşimli olup ektopik lokalizasyon ise oldukça nadirdir.

Olgu

35 yaşında kadın hasta, boyunda şişlik şikayeti ile kulak burun boğaz hastalıkları polikliniğine başvurdu. Yapılan manyetik rezonans görüntülemede; sol tiroid lobu inferiorunda tiroid bezi ile bağlantısı net olmayan 4,2x2,6 cm boyutlarında solid kitle ve multipl lenfadenopatiler saptandı. Lenfoma veya tüberküloz ön tanısı ile ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) yapıldı. Sitolojide reaktif lenfoid hiperplazi düşünüldü. Cerrahi olarak eksize edilen materyal makroskopik olarak 6,1x5x3,6 cm boyutlarında, kapsüllü, kesi yüzü, krem, sarı renkte solid özellikte idi. Histolojik kesitlerde ise timik dokudan muntazam bir kapsülle ayrılan lobüle görünümde iğsi epiteliyal hücrelerin lenfositleri sardığı adalardan oluşan neoplazm izlendi. Lezyonda ince-kalın fibröz bantlar ve dağınık küçük asini oluşturan epitelyal yapılar izlendi. Ayırıcı tanıda castleman hastalığı, lenfoma, reaktif lenfoid hiperplazi ve timoma düşünüldü ve immünohistokimyasal panel uygulandı. İmmünohistokimyasal incelemede; epiteliyal tümör hücrelerde pansitokeratin, sitokeratin19 ile pozitif, p63 ile zayıf pozitif, lenfoid hücrelerde, CD3, CD5, TdT, LCA ile pozitif, CD20 ile fokal pozitif, CD15, CD30 ile negatif boyanma görüldü. Mevcut bulgularla olgu, servikal bölge yerleşimli Timoma TipAB olarak raporlandı.

Sonuç

TipAB tüm belirlenen timomaların %27.5’ini oluşturur ve 11-89 yaş arası (ortalama 57) kadınlarda ön mediastende sık görülür. Boyun, göğüs duvarı, plevra, akciğer ve kalp gibi lokalizasyonlarda ektopik timoma olguları bildirilmiştir. Servikal timomalar ile ilgili çalışmalarda olgumuzda da olduğu gibi lezyonun daha çok kadınlarda ve tipAB formunda görüldüğü bildirilmiştir. Bu çalışmalarda Hashimoto Tiroiditi, lenfoma, atipik lenfoproliferatif lezyonlar ayırıcı tanılar arasında yer almaktadır. Servikal lokalizasyonda nadir görülmesi nedeni ile olgumuz sunuma değer bulundu.