Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 3
Histolojik Olarak Karsinoid Tümörü Taklit Eden Metastatik Tip A Timoma Olgusu
Fatma BENLI TANRIKULU 1 Funda DEMİRAĞ 1 Selim Şakir Erkmen GÜLHAN 2
1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA, 2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA DOI : 10.5146/jcpath.2019.62

Özet

Amaç: Tip A timomalar, çeşitli morfolojik özelliklere sahip timik epitelyal tümörlerdir. Farklı histolojik özelliklere sahip bu tümörler tanı güçlüğüne neden olmaktadır. Burada nöroendokrin morfoloji gösteren pulmoner metastaz yapmış Tip A Timoma olgusunu morfolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı ile değerlendirdik.

Olgu: Öksürük şikayeti ile göğüs hastalıkları kliniğimize başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın akciğer grafisinde mediastende kitle izlenmesi nedeniyle yapılan PET bilgisayarlı tomografisinde sağ üst lob anteriordan diyaframa uzanan, yaklaşık 15 cm boyutlu kitle ile her iki akciğerde büyüğü 9 mm boyutunda nodüller gözlendi. Histopatolojik kesitlerde solid ve trabeküler paternde spindle ve oval şekilli yer yer rozet formasyonu yapan neoplastik oluşum izlendi. Tümörü oluşturan hücrelerde p63 ve aradaki lenfositlerde CD1a ile pozitiflik dikkati çekti. Bulgular, Tip A Timoma ve akciğerdeki nodüller Tip A timoma metastazı lehine değerlendirildi.

Sonuç: Akciğer sık metastaz alan bir organ olması nedeniyle histolojik olarak nöroendokrin diferansiasyon gösteren multiple nodüllerde tip A timoma metastazı da akla gelmelidir.