Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
RUSSELL CİSİMCİĞİ GASTRİTİ OLGULARINDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ANALİZİ
Deniz Altındağ1, Ebru Çakır1, Neşe Ekinci1, Arzu Avcı1, Fatma Hüsniye Dilek1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü

Özet

Öz:

Amaç: Russell cisimcikleri olgun plazma hücrelerinde bulunan yuvarlak, eosinofilik sitoplazmik inklüzyonlar olup, plazma hücrelerinin aşırı uyarılmasına karşı hücresel bir tepkiyi temsil eder. Russell cisimciği gastriti ilk olarak 1998'de tariflenmiştir ve nadir görülen, iyi huylu, insidental bir bulgu olarak kabul edilir. Literatürler incelendiğinde, Helikobakter pylori ile ilişkilendirildiği ancak etiyolojisinin tam olarak aydınlatılamadığı görülür. Bu çalışmada, Russell cisimciği gastriti olgularında demografik ve histopatolojik özellikler literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Gereç ve yöntem: 2010-2017 yılları arasında laboratuarımızda Russell cisimciği gastriti tanısı almış 9 adet hastaya ait, 10 mide/duodenum biyopsisinde, klinik bulgular ve histopatolojik olarak Helikobakter pylori infeksiyonu varlığı, Sydney Sistemine göre skorlama, Russell cisimciği yoğunluğu, immünohistokimyasal bulgular ve eşlik eden diğer histopatolojik antiteler değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 5'i erkek, 4'ü kadın hasta olup yaş ortalaması 71 idi (44-84). En sık görülen yerleşim yeri antrum (8/10) olup bir vaka kardiada, bir vaka da bulbusta gastrik heterotopi odağında izlendi. Olguların %50'sinde Helikobakter pylori saptandı. Russell cisimciği yoğunluğu 6 olguda orta şiddetli, 2 olguda hafif şiddetli, 2 olguda şiddetli izlendi. Olguların birine farklı lokalizasyonda gastrik tubuler adenom ve intramukozal adenokarsinom eşlik ederken, diğer bir olguya iyi diferansiye adenokarsinomun eşlik ettiği görüldü. Tüm vakalarda PAS ile globüller pozitif boyandı, immünohistokimyasal çalışma uygulanan 4 olguda plazma hücreleri CD138 ve CD68 pozitif, pansitokeratin negatif, lambda ve kappa ile benzer oranlarda boyanma gösterdi.

Sonuç

Russell cisimciği gastriti mide endoskopik biyopsilerinde, plazma hücreleri yanlışlıkla taşlı yüzük hücreli karsinomun hücreleri ile karışabileceğinden dolayı önemli olabilir ve ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir antitedir. Bu açıdan, nükleer atipi yokluğu, mukus boyaları, immünohistokimyasal olarak sitokeratin ve plazma hücre belirteçleri yararlıdır. Eşlik eden Helikobakter pylori yanı sıra nadiren karsinom ve adenomlar da olabilir.