Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SAFRA KESESİNDE PANKREATİK ASİNER METAPLAZİNİN VE PİLORİK METAPLAZİNİN EŞLİK ETTİĞİ ADENOMYOM: OLGU SUNUMU
Müveddet Banu Yılmaz Özgüven1, Tuğba Oğuzsoy1, Deniz Tunçel1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Muharrem Battal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Özet

Giriş

Adenomyomlar safra kesesi ve tüm safra yollarında görülebilen benign ve dejeneratif lezyonlardır. Safra kesesinin, prolifere mukoza epitelinin, kalın hipertrofik muskuler tabakaya doğru invajine olmasıdır. Sıklıkla asemptomatiktir, insidental olarak fark edilebilirler.

Olgu

40 yaşında kadın hasta, yemeklerden sonra artan sağ yan ağrısı, dispepsi ve bulantı nedeniyle genel cerrahi polikliniğine başvurmuştur. Çekilen batın ultrasonunda, lümen içerisinde fundusta 13 mm boyutlu yumuşak doku ekojenitesinde polipoid lezyon saptanan hastaya, kolesistektomi yapıldı. 7 cm uzunluğunda, 2 cm genişliğinde duvar kalınlığı 0.2-0.4 arasında değişen safra kesesi fundusunda 1.2 cm çapında krem renkli polipoid lezyon görüldü. Kesenin tamamı takibe alındı. Mikroskobik incelemede yüzey epitelinde reaktif değişiklikler yanı sıra yer yer muskuler tabakaya ulaşan epitel invaginasyonları izlendi. Ayrıca duvarda polipoid nitelikte submukoza ve muskuler tabakaya kadar ilerleyen yarıklanma tarzında trabeküler kalınlaşmalar yapan, farklı boyutlarda, invazyon kuşkusu uyandıran, hipertorfik dilate kistik glandlar görüldü. Bu glandlardan bazıları nöral yapıları çevrelemekteydi. İmmunohistokimyasal olarak p53 ile fokal nükleer, beta katenin ile sitoplazmik boyanma görüldü. Ayrıca bir alanda, düzgün sınırlı, immunohistokimyasal olarak sinaptofizin ve kromogranin A ile boyanan duktal ve asiner yapılardan oluşan pankreatik metaplazi alanı dikkati çekti.

Sonuç

Adenomyomlar tüm kolesistektomi materyallerinin %2-8.7 ‘sinde görülen benign divertikül olarak da adlandırılan edinsel lezyonlardır. Sıklıkla kronik kolesistitlere eşlik ederler, ultrasonda taş ve tümörler ile karışabilen, çoğunlukla fundus yerleşimli 0.5-2.5 cm arasında değişen boyutlarda görülebilirler. Hipertrofik düz kas içinde kistik dilate glandlar görülür. Glandlar Rokitanski Aschoff sinüslerinin uzantılarını temsil eder. Psödoinvaziv görünümleri, nöral yapıları çevreleyen glandların varlığı nedeniyle histolojik olarak da zaman zaman adenokarsinomlar ile karışabilir, ancak sitolojik atipi, atipik mitoz, nekroz içermezler. Olgu, adenokarsinom ile ayırıcı tanı zorluğu yaratabilmesi nedeniyle sunulmuştur