Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 1
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Tümör Anjiogenezinin Prognostik Parametrelerle İlişkisi
Sevilay ÖZMEN 1 Cemal GÜNDOĞDU 1
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ERZURUM DOI : 10.5146/jcpath.2018.19

Özet

Amaç: Akciğer kanserleri her iki cinste ölüme yol açan kanserler içerisinde birinci sırada yer almasından dolayı en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Etiyolojisinde çevresel faktörler özellikle sigara içme önemli rol oynar. Son yıllarda ülkelerin yapmış olduğu karşı kampanyalar görülme sıklığı oranlarını aşağı çekmektedir. Buna rağmen akciğer kanserlerinde görülen bu yüksek ölüm hızı yeni prognostik belirteçlerin araştırılma gereksinimini artırmaktadır. Bu nedenle küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde anjiogenezde önemli rol oynayan COX-2, VEGF ve TGF ß"nın bilinen prognostik faktörlerle ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Olguları Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 1995-2006 tarihleri arasında tanı almış 41 küçük hücreli dışı akciğer kanseri oluşturmaktadır. Klinikopatolojik veriler arşivden elde edildi. Ayrıca COX-2, VEGF ve TGF ß immunoreaktiviteleri stereolojik yöntemlerle belirlendi.

Bulgular: Olgular 30 rezeksiyon ve 11 biyopsi materyalinden oluşmaktadır. 39"u erkek 2"si kadın olup yaş ortalaması 57"dir. Histopatolojik tip olarak olgularımızın tamamı skuamöz hücreli karsinomlardan oluşmaktadır. COX-2 ve VEGF diferansiyasyon azalması ile paralel bir ilişki göstermektedir. TGF ß immunoreaktivitesi izlenmekle birlikte diferansiyasyon ile ilişki saptanmamıştır.

Sonuç: Önemli prognostik parametrelerden biri olan tümör diferansiyasyonu ile neoanjiogenezde rol oynayan COX-2 ve VEGF"ün pozitif korelasyonu olduğunu saptadık. TGF ß ise tümör hücreleri immunoreaktivite içermekle birlikte diferansiyasyonla ilişkisi saptanmadı. Tümör anjiogenezisinin belirlenmesinin küçük hücreli dışı akciğer kanserleri için prognostik parametreler içerisinde yer alabileceği kanaatine varıldı.