Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Goblet hücreli karsinoid zemininde gelişen adenokarsinom: nadir bir tümör
Veli Nasirov 1 Tuba Kara 1 Ayşe Polat 2
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı1, 2 Özel Mersin Odak Patoloji Ve Sitoloji Laboratuvarı2

Özet

Giriş

Apendiksin goblet hücreli karsinoid tümörü (GHKT) ilk olarak 1969'da tanımlanan nadir bir tümördür. Genellikle akut apendisit tablosuyla bulgu verir. GHKT'lerin hem no?roendokrin hem de mu?sino?z farklılas?ma go?steren pluripotent intestinal ko?k hu?crelerinden ko?ken aldığı bilinmektedir. Mikst fenotipe sahiptirler, nöroendokrin ve intestinal tip goblet hücre morfolojisi gösterirler.

Olgu

Dış merkezde opere olan 33 yaşında kadın hastaya ait sağ ve sol over ile apendikse ait spesimenlerin makroskopik incelenmesinde sağ ve sol over bütünlüğü bozulmuş olarak izlenmiş , sağ over topluca 20x20x3 cm, sol over topluca12x12x2.5 cm boyutlarında olup gri-beyaz renkte, solid görünümdedir. Apendiks ise 4x1.8x0.5 cm ve 1x1x0.6 cm boyutlarında iki örnekten oluşmaktadır. Apendiks duvarı solid krem beyaz renktedir. Histopatolojik değerlendirmede apendiks duvarını ve over parankimini diffüz infiltre eden, yer yer gruplar oluşturan, sitoplazmalarında müsin bulunduran goblet hücre görünümündeki atipik hücreler yanısıra glandüler yapılar oluşturan epitelyal tümör adaları görülmüştür. Tümör hücrelerinde immunohistokimyasal olarak CK7 (+), sinaptofizin ve kromogranin ile goblet hücreleri fokal (+), östrojen (-), progesteron (-), CDX2 (-) olup, Kİ67 proliferasyon indeksi %40 olarak izlenmiştir .

Sonuç

GHKT'ler Du?nya Sag?lık O?rgu?tu?nu?n 2010 yılında yayınladıg?ı sınıflamaya go?re no?roendokrin tu?mo?r grubunda yer almaktadır. GHKT'ler içerisinde farklı morfolojik özelliklere sahip tümörler farklı prognostik özellikler gösterebilir. Bu tümörler arasında tipik goblet hücreli karsinoidler yanısıra goblet hücreli karsinoid zemininde gelişen taşlı yüzük hücreli adenokarsinom ve goblet hücreli karsinoid zemininde gelişen az diferansiye adenokarsinom yer alır. GHKT?lerde evreleme adenokarsinomlarda olduğu gibi yapılır. GHKT?lerin konvansiyonel endokrin tu?mo?rlerden daha agresif seyrettikleri, ancak adenokarsinomlar gibi malign davranıs? go?stermedig?i bilindig?i ic?in histolojik ayırımları bu?yu?k o?nem tas?ır.