Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS170 - PARATİROİD ADENOMUNA EŞLİK EDEN GRANÜLOMATÖZ İNFLAMASYON
Endokrin Patoloji
Müveddet Banu Yılmaz Özgüven1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Mehmet Uludağ2, Fatih Mert Doğukan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 

Giriş

Paratiroid glandında inflamatuar hastalıklar, diğer endokrin organlarla karşılaştırıldığında nadir görülür. Granülomatöz inflamasyon paratiroid adenomlarına eşlik edebilen nadir bir durumdur .

Olgu Sunumu

47 yaşında, kadın hasta bulantı, kusma, halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurmuştur. Yapılan tetkiklerde parathormon ve kalsiyum yüksekliği saptanmıştır. Olgu, endokrin ve metabolizma hastalıkları polikliniğinde, primer hiperparatiroidi tanısıyla izlendi. Boyun ultrasonunda, tiroid sağ lob arka yan komşuluğunda 23x16 mm solid nodül mevcut olup. Paratiroid adenomu düşünülerek, paratiroidektomi uygulandı. Makroskopik olarak 3x2x1,5 cm boyutlarına krem-pembe renkte, çevre yağlı dokudan düzgün bir sınırla ayrılan, nodüler lezyon izlendi. Mikroskopik olarak, paratiroid adenomu içinde, nonkazefiye granülomlar dikkati çekti.

Sonuç

Primer Hiperparatirodide izlenen hiperkalsemiye, kemik rezorbsiyonunun artmasına bağlı osteoklast aktivasyonu neden olur. Ayrıca, hiperkalsemiye neden olan en sık görülen granülomatöz hastalıklar, sarkoidoz ve tüberkülozdur. Granülomatöz hastalıkla ilişkili hiperkalsemili hastaların çoğu asemptomatiktir.

Hiperkalsemi, primer ve sekonder hiperparatiroidide yaygın görülen biyokimyasal anormalliktir. Parathormon düzeyi ile hiperkalsemi düzeyi karşılaştırıldığında, uygunsuz ve otonom veya düzensiz paratiroid aktivitesi düşünülmektedir. Sarkoidoz hastalarının %5-10 unda hiperkalsemi mevcuttur. Primer hiperparatiroidi ile birlikte olan sarkoidozda ayırıcı tanı güçtür. Literatür incelendiğinde, hiperkalsemili hastalar için ikinci tanı olasılığını düşündüren durumlar, sarkoidozlu olgulardaki düşük fosfat düzeyleri, aile hikayesi, steroid tedavisine yanıt, tedaviyi takiben devam eden inatçı hiperkalsemidir. Birbirine eşlik eden paratiroid adenomu ve sarkoidoza bağlı gelişen hiperkalsemi olgusu, daha önce yayınlanmıştır. Bununla birlikte, paratiroid adenomunda granülomatöz inflamasyon bulunan az sayıda olguya rastlanmaktadır. Detaylı klinik ve patolojik inceleme, etyolojiyi belirlemede gereklidir.

Paratiroid adenomuna eşlik eden granülomatöz inflamasyon nedeni ile sunulan olgumuzda olduğu gibi, granülomatöz yanıtın gerçek nedenini bulmak mümkün olmayabilir. Olguda, etyolojiye yönelik klinik tetkikler devam etmektedir

Anahtar Kelimeler : Parathyroid, hyperparathyroidism, adenoma, granuloma