Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS450(267 - Memenin nadir bir tümörü : myoepitelyal karsinom
Meme Patolojisi
Dudu Solakoğlu Kahraman 1, Özge Kaya 1, Serdar Yardım 1, Nilgün Erbil 1, Gülden Ayşe Diniz 1, Hüseyin Esin 2
1 İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2 İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
  GİRİŞ

Memenin malign myoepitelioması olarak da bilinen myoepitelyal karsinom, myoepitelyal diferansiasyon gösteren iğsi hücrelerden ortaya çıkan bir tümördür. Myoepitelyal karsinomlar oldukça nadir olup literatürde çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Bildirilen olguların az sayıda olması tümörün biyolojik davranışının ve tedavi sonuçlarının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

OLGU

44 yaşında kadın hasta sağ memede kistik kitle nedeniyle dış merkezde eksizyonel biyopsi yapılmış hastanemize parafin blokları konsülte edilmek üzere gönderilmiştir. Olguya myoepitelyal karsinom tanısı verilmiştir. Daha sonra hastaya frozen eşliğinde lumpektomi ve aksiller disseksiyon uygulanmıştır. Materyalin kesitlerinde 2.5x2.5x2 cm boyutlarında tümöral kitle izlenmiştir. Histolojik izleminde ise nükleer atipi gösteren yüksek mitotik aktiviteye sahip epiteloid ve iğsi hücreler izlenmiştir. İmmünhistokimyasal incelemede iğsi hücrelerde SMA, sitokeratin ve p63 pozitifliği myoepitelyal kökeni düşündürmüştür.

SONUÇ

Myoepitelyal karsinomlar oldukça nadir olmalarının yanı sıra tanısal zorlukların yaşandığı olgulardır. Agresif klinik gidiş olgunun bir çok açıdan değerlendirildikten sonra terapötik stratejinin çizilmesini öngörmektedir. Bu yüzden myoepitelyal karsinomların tanı,tedavi ve takibinde multidispliner yaklaşım önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : myoepitelyal karsinom, memenin nadir tümörleri, myoepitelyoma