Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS363(324 - Over Lenfomaları - Olgu Sunumu
Jinekopatoloji
Merve Çırak Balta 1, Büşra Ekinci 1, Esin Yiğitbaşı 1, Hasan Yüksel 2, Füruzan Kacar Döger 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi, Patoloji Anabilimdalı
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilimdalı
  Giriş

Kadın genital siteminde malign lenfomalar nadir görülür. Ekstranodal malign lenfomaların %1’inden azı primer olarak overde gelişir. Over lenfomaları genellikle non-hodgkin lenfoma morfolojisindedir. Tedavide standard rejim yoktur. R-CHOP tedavisi uygulanmaktadır.

Olgu

56 yaşında kadın hasta halsizlik ve karın ağrısı şikayeti ile kadın doğum kliniğine başvurdu. Fizik muayenede sağ alt kadranda ele gelen kitle saptandı. Yapılan radyolojik incelemede sağ alt kadranda dev kitle, batında serbest sıvı ve batın içi çok sayıda lenfadenomegali görüldü. Hasta genel cerrahi ve kadın doğum klinikleri tarafından opere edilip frozen inceleme için gönderildi.

Frozen sonucu malign olarak bildirildikten sonra parafin kesitlerin histopatolojik incelenmesinde olağan over dokusu yanında küçük hiperkromatik nükleuslara sahip monoton hücreler yanı sıra yer yer veziküle kromatinli, sentroblast, immunoblast benzeri atipik lenfoid hücrelerin diffüz infiltrasyonu dikkati çekmiştir. Pleomorfizm, artmış mitoz ve nekroz izlenmiştir. İmmunhistokimyasal LCA, CD20, MUM-1, BCL-2, BCL-6, MYC pozitiftir. Kİ-67 indeksi %90 olarak saptanmıştır. Sitokeratin ve diğer primer ovaryan tümör markerleri negatiftir. Olgu germinal merkez dışı diffuz büyük b hücreli lenfoma tanısı almıştır. Olgu kemoterapi almakta olup genel durumu iyidir.

Sonuç

Over lenfoması nadirdir. Primer ve sekonder ovaryan lenfoma ayrıcı tanısı yapılmalıdır. Her iki antitenin prognozları farklıdır. Ayırıcı tanıda immunhistokimya vazgeçilmezdir. Over tümörlerinde lenfomalar akılda tutulmalı ve ayırıcı tanı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Ovaryan lenfoma, non-hodgkin lenfoma