Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS199(347 - Karaciğerde nadir görülen bir olgu: müsinöz kistik neoplazi
Gastrointestinal Patoloji
Merva Aydemir 1, Tuba Devrim 1
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 71450, Kırıkkale
  GİRİŞ:

Daha önce (hepato) biliyer kistadenom olarak bilinen müsinöz kistik neoplazi(MKN) premalign bir lezyondur. Sıklıkla kadınlarda 5-6. dekatta görülmektedir. Multiloküle ve biliyer sistemle doğrudan ilişkisi olmayan bu kistik lezyon, seröz, mukoid, hemorajik veya pürülan sıvı içerebilir.Kist müsinöz epitelle döşeli olup, ovaryan tip stroma izlenir. Epitelde genellikle düşük derece displazi bulunmakla birlikte, yüksek derece displazi hatta invaziv malign odaklar da görülebilir.

OLGU:

68 yaşında kadın hasta dispepsi şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvurdu.Hastada sağ üst kadranda hassasiyet, defans ve rebound saptanması üzerine, yapılan ultrosonografide karaciğer segment 4’te 18 mm çapında, düzgün sınırlı ve içinde septasyonlar barındıran kistik lezyon tespit edildi.Eksize edilen materyal 7x5x3 cm ölçülerinde olup, iç yüzeyinde yer yer yeşil renkli papiller çıkıntılar izlendi.Mikroskobik incelemede kist epitelinde yüksek derecede displazi ve intestinal metaplazi izlendi.Ayrıca epitel altında fokal alanlarda over stromasına benzer, kompakt paternde gelişmiş iğsi nükleuslar görüldü.İmmunhistokimyasal incelemede; kist epitelinde Pankeratin,CK7,CK19 ile kuvvetli pozitif boyanma saptandı.Epitelde yüksek dereceli displazi alanlarında CEA ile fokal kuvvetli pozitif, p53 ile nükleer pozitif boyanma izlendi. SMA,inhibin, vimentin, ER ve PR ile over benzeri stroma alanlarında pozitif boyanma saptandı. Bu bulgularla MKN tanısı koyuldu.

SONUÇ:

MKN karaciğerde ender görülen tümörlerinden biridir.Hastalık karın ağrısı,dispepsi, kilo kaybı gibi semptomlarla kendini gösterir. Daha sık olarak pankreas veya intraduktal safra yollarında görülen bu lezyon, genelde karaciğer segment 4’te görülür.Multiloküle kistik olan bu lezyonun,intraduktal safra yolları ile bağlantısı genelde yoktur. Kompakt sellüler, ovaryan tip mezenkimal stromaya sahiptir.Noninvaziv izlenen bu lezyonlar zamanla invazyon gösterebilir.Bu nedenle, malignite potansiyelinin değerlendirilmesi hasta yönetimi için kritik öneme sahiptir.Preoperatif KRAS testi, malignite potansiyeli tahminlerine katkıda bulunabilir.Yapılan çalışmalarda tam rezeke edilen lezyonlarda; düşük ya da yüksek dereceli neoplazilerde prognozun oldukça iyi olduğu, nadir olgularda malignite ve rekürrens geliştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Karaciğer,müsinöz kistik neoplazi,intraduktal papiller neoplazi