Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS533(349 - Primer Akciğer Lenfoması: BALT Lenfoma Olgu Sunumu
Pulmoner Patoloji
Tuğba Günler 1, Esra Ertekin 1, Hıdır Esme 2
1 Tc Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2 Tc Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
  GİRİŞ

Bronş mukozası ile ilişkili lenfoid doku (BALT) lenfoması, ekstranodal marginal zon lenfoma olarak sınıflandırmaktadır ve düşük dereceli B hücreli Non-Hodgkin Lenfomaların bir alt grubudur. Akciğer kökenli lenfomaların yaklaşık %70-90’ı BALT lenfoma olup bunlar primer akciğer tümörlerinin %0,5’inden azını oluşturmaktadır.

OLGU

61 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ve öksürük şikayeti ile göğüs cerrahisi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde dinlemekle solunum sesleri normaldi. Toraks bilgisayarlı tomografide sol akciğer apeksinde 43x32 mm çapında, yer yer spiküler uzantıları olan solid kitle tespit edildi. PET-CT’de başka bir odakta tutulum izlenmedi. Tanısal amaçlı kama biyopsisi yapıldı. Mikroskopik kesitlerde dokuda alveoler ve bronşial mukozayı örten ve stromayı infiltre eden küçük monoton şekilli lenfoid hücre infiltrasyonu mevcuttu. Yapılan immunhisyokimyasal çalışmada lenfoid hücreler CD20 ve bcl-2 ile diffüz boyandı. CD3, CD5, CD10, CD23, bcl-6 ve Siklin-D1 negatif idi. Ki-67 proliferasyon indeksi %15’di. Olgu akciğerde bronş mukozası ile ilişkili ekstranodal marginal zon lenfoma (BALT Lenfoma) olarak raporlandı.

SONUÇ

Ekstranodal lokalizasyonlu marginal zon lenfomalar en sık mide olmak üzere, gastrointestinal sistemde görülür. Primer akciğer yerleşimi oldukça nadirdir ve bunlar tüm akciğer tümörlerinin %0,5’inden azını oluşturur. Uzun süre lokalize olarak kalabilen yavaş seyirli lenfomalardır. Oldukça nadir görülmesi, asemptomatik ya da spesifik olmayan semptomlarla seyretmesi nedeniyle atlanması, radyolojik olarak kitle ya da konsolide alan görüntüsü vermesi nedeniyle de primer veya metastatik akciğer lezyonlarının ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Primer akciğer yerleşimli BALT lenfoma oldukça nadir görüldüğünden olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Primer akciğer lenfoması, Akciğer, BALT lenfoma