Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS612(353 - Mesane skuamöz hücreli karsinomu: Olgu sunumu
Üropatoloji
İpek Özer 1, Hatice Karaman 1, Fatma Şenel 1, Ayşe Sırma Denizci 1
1 Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Skuamöz hücreli karsinom mesane tümörlerinin %3’ ünden azını oluşturur. Erkeklerde %1.3, kadınlarda %3.4 oranında dağılım gösterir. Etyolojide sigara ,taş, kronik inflamasyon, schistozomiazis, siklofosfamidli kemoterapi öyküsü, günlük tekrarlayan kateterizasyon yer almaktadır. Bu yazıda nadir görülen mesane skuamöz hücreli karsinom olgusunu sunmaktayız.

Olgu: 63 yaşında bening prostat hiperplazisi ile takip edilen erkek hasta hastanemize makroskopik hematüri atakları ile başvurdu.Yapılan alt batın bilgisayarlı tomografisinde süperiora doğru uzanım gösteren en geniş yerinde transvers çapları 1.3x1.0 cm ölçülerinde, heterojen kontrast tutulumu gösteren, orjini öncelikle mesane lehine değerlendirilen kitle tespit edildi.

Transüretral rezeksiyon materyalinin mikroskopik incelemesinde tamamı skuamöz hücrelerden oluşan tümöral hücreler görüldü. Yer yer keratin incileri, intersellüler köprüler, nükleer pleomorfizm, mitotik aktivite artışı ve fokal skuamöz diferansiasyon alanları dikkati çekti.

Vakaya yapılan immunhistokimyasal boyamalardan CK 5/6 ve P 63 ile tümör hücrelerinde (+) boyanma elde edildi. Vakaya mikroskopik bulgular ve immunhistokimyasal incelemeler sonucu mesane skuamöz hücreli karsinom tanısı verildi.

Sonuç: Ürotelyal kökenli skuamöz hücreli karsinomlar metaplastik ürotelyal epitel zemininde gelişir. Hastaların büyük bir kısmında tümöre komşu mukozada skuamöz metaplazi alanları vardır. Eğer tümörlerde skuamöz hücre ve ürotelyal komponent bir arada ise skuamöz hücreler, ürotelyal karsinomda skuamöz diferansiasyon alanları olarak değerlendirilmelidir. Skuamöz hücreli karsinom tanısı verilirken tamamı skuamöz hücreden oluştuğuna emin olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Mesane, skuamöz hücreli karsinom