Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS506(357 - Nadir bir olgu: Rabdoid meningiom
Nöropatoloji
Mustafa Nacir 1, İbrahim İbiloğlu 1, Ulaş Alabalık 1, Gül Türkçü 1, Hüseyin Büyükbayram 1
1 Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ad.
  Giriş: Meningiomlar primer intrakraniyal neoplazmların yaklaşık% 20-30'unu oluşturan, meningotelyal (araknoid cap) hücrelerden köken alan, genellikle yavaş büyüyen, kadınlarda daha sık görülen dural tabanlı tümörlerdir. Çoğu varyant mükemmel bir prognoza sahip olmakla birlikte, farklı DSÖ dereceleri (papiller, kordoid, rabdoid, berrak hücreli, atipik ve anaplastik tümörler) tekrarlama eğilimi gösterir ve bazı vakalarda metastaz yaparlar.

Olgu: Kliniğe konuşma bozukluğu ile başvuran 67 yaşındaki kadın hasta ‘intrakranial kitle’ ön tanısı ile opere edilen hastanın bilgisayarlı tomografisinde sol frontoparietal bölgede araknoid plan izlenen, ekstra aksiyal yerleşimli, duraya yapışık kitle izlenmiş olup, incelenen hazır preparatlarda tümör hücrelerinin tamamına yakınını (%90' dan fazlasını) geniş eozinofilik sitoplazmalı, ekzantrik yerleşimli, iri, hiperkromatik nükleusa sahip, bir kısmı multinükleer tipte pleomorfik hücreler meydana getirmekte olup arada lenfosit infiltrasyonları izlenmiştir. İmmünohistokimyasal boyamalarda Vimentin (+), P53 nükleer (+), EMA fokal (+); GFAP, SMA, Desmin, Myoglobin, PanCK, CK7, CK8/18, CK20, ER, PR, TTF-1, GCDFP15 (-), Ki-67 ile proliferasyon indeksi %30 saptanmıştır. Ayırıcı tanıda gemistositik astrositom, metastatik karsinom, rabdoid meningiom, atipik teratoid rabdoid tümör, rabdomyosarkom düşünülmüş olup, sitokeratin negatiflikleri, hastanın yaşı, klinikopatolojik korelasyon neticesinde rabdoid meningiom tanısına gidilmiştir.

Sonuç: Oldukça nadir görülen rabdoid meningiom, santral sinir sistemi tümörleri değerlendirilirken özelliklede tümör rabdoid özellikte geniş eozinofilik sitoplazmalı hücrelerden oluşuyorsa ve dura ile ilişkili ise akılda tutulmalıdır. Az görülen bu olguyu klinik ve patolojik bulgular ışığında sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler : Meningiom, rabdoid, santral sinir sistemi