Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS094 - SEBASEÖZ DİFERANSİYE ONKOSİTİK LİPOADENOM: OLGU SUNUMU
Baş ve Boyun Patolojisi
Eren Altun1
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

SEBASEÖZ DİFERANSİYE ONKOSİTİK LİPOADENOM: OLGU SUNUMU

Giriş; Tükrük bezi tümörleri, birbirleri arasında bazende aynı tümörün kendi içinde morfolojik olarak belirgin farklı komponentler içerebildiği tümörlerdir. Tükrük bezinin Onkositik Lipoadenomu çok nadir görülen tümörlerindendir. Bu tümör onkostik hücre alanları ve geniş adipoz dokudan oluşur ve belirgin kapsülü vardır. İlk defa 1998 yılında Hirokawa ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda bu tümörün daha nadir bir tipi olan Sebaseöz diferansiasyonlu Onkositik Lipoadenom sunulmuştur.

Olgu; 56 yaşında erkek hasta sağ submandibular bölgede son 4 ayda ağrısız şişme şikayeti ile hastaye başvurmuş. Yapılan eksizyonun makroskopik incelemesinde tükrük bezi içersinde çevre dokudan düzgün sınır ile ayrılan 2,6x3x2 cm ölçülerde kitle lezyon izlendi. Yapılan mikroskopik incelemelerde lezyon çevresi tamamen fibröz kapsül ile çevreli olarak izlendi. Lezyon, germinal merkezleri belirgin odaksal lenfositik infiltrasyon alanları, yer yer sebaseöz diferansiasyon gösteren hücre adaları, matür adipositler ve onkositlerden oluşmaktaydı.

Yapılan İHK'sal çalışmada onkositik alanlarda, PANCK kuvvetli pozitif, LMWCK pozitif, CK19 soluk pozitif, CK7 pozitif; S100 negatif, Kromogranin negatif, Sinaptofizin negatif, NSE negatif, HMWCK negatif ; sebase alanlarda, p63 pozitif, PANCK pozitif, bazal hücrelerde CK14 pozitif olarak değerlendirildi.Lenfoid alanlarda CD20 ve CD3 ile mikst tipte boyanma, ki67 ile germinal merkezlerde artmış immünreaktivite izlendi.CD10 germinal merkezlerde, bcl-2 mantle zonda, bcl-6 germinal merkezlerde, CD5 parakortikal alanda, CD23 dentritik hücrelerde pozitif, histokimyasal çalışmada Müsin kistik yapıların lüminal yüzünde, PTAH onkositik hücre stoplazmalarında pozitif olarak değerlendirildi. Mevcut morfolojik ve immunohistokimyasal bulgularla olguya “Sebasöz Diferansiasyonlu Onkositik Lipoadenoma” tanısı kodu.

Sonuç

Lipomlar subkutan dokunun sık görülen tümörlerindendir. Fakat tükrük bezinde oldukça nadir izlenirler. Tüm tükrük bezi tümörlerinin yaklaşık %0,5 ini oluştururlar. Onkostik hücreler ve onkositler tükrek bezi tümörlerinin neoplastik ve non neoplastik birçok tipinde izlenebilirler. Onkositik lipoadenomlar tükrük bezinin son zamanlarda tanımlanmış benign tümörüdür. Sonuç olarak tükrük bezinin onkositik lipoadenomu nadir görülen bir lezyondur, Tükrük bezinin yavaş büyüyen ağrısız lezyonlarında histopatolojik olarak belirgin onkositik değişiklikler izlendiğinde ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Lipom, Adenolipoma, Onkositik lipoadenoma, Tükürük bezi