Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS133(506 - Papiller benzeri nükleus özellikleri içeren noninvaziv folliküler tiroid neoplazmlarının sitolojik tanısı
Sitopatoloji
Muzaffer İlkay Tosun 1, Cumhur Selçuk Topal 1, Murat Hakan Karabulut 1
1 T.c. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştrma Hastanesi
  Amaç:

Bu çalışmanın amacı tiroid tümörleri sınıflamasında yeni tanımlanan ve “WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs 2017 ” kitabında yer almış olan “Papiller Benzeri Nükleus Özellikleri Gösteren Non-invaziv Folliküler Tiroid Neoplazmı (NIFT-P)” tanısı alan olguların kliniğimizdeki sitolojik-histolojik korelasyonunu saptamaktır.

Gereç ve Yöntem:

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği' nde 2015 yılının Ocak ayından itibaren 2018 yılı Ağustos ayına kadar NIFT-P ve Enkapsüle folliküler varyant papiller karsinom (EFVPTC) tanısı alan vakalar yeni tanımlanan NIFTP kriterleri göz önüne alınarak tekrar değerlendirildi. Toplam 42 adet NIFT-P tanısı verildi. 19 olgunun preoperatif İİAB tanısına ulaşılamazken 23 olgunun preoperatif olarak kliniğimizde incelenmiş İİAB materyali mevcut idi.

Bu 23 olgunun İİAB tanılarının Bethesda Sistem 2017' deki kategorizasyonları değerlendirildi.

Bulgular:

Histopatolojik olarak NIFT-P tanısı olan ve kliniğimizde preoperatif İİAB işlemi bulunan 23 adet olguya ait rezeksiyon piyesleri ve preoperatif İİAB tanıları tekrar değerlendirildi.

Olguların 19 tanesi kadın( %82.6) ve 4 tanesi erkekti(%17,3). Ortalama yaş 49' idi. NIFT-P tanısı alan lezyonların ortalama çapı 23,6 mm idi. İİAB tanı dağılımında 2 olgu kategori I (%8,6), 4 olgu kategori II(%17,3), 13 olgu kategori III(%56.5), 3 olgu kategori IV(%13) , 1 olgu kategori V ( %4,3) olarak yorumlanmış olup Kategori VI tanısı alan olgumuz bulunmamaktadır.

Sonuç:

Literatüre baktığımızda daha önce yapılan çalışmalarda NIFT-P tanısı alan olguların preoperatif olarak genellikle kategori III-IV ve V 'ten oluşan undetermine denilen gruplardan birinde yer aldığını görmekteyiz. Bizim olgularımızın da %73,8 i bu grupta yer almakta olup bu açıdan literatür ile uyumlu görünmektedir.
Anahtar Kelimeler : Tiroid ,NIFT-P, İİAB