Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS375(554 - Serum alfa-fetoprotein yüksekliği ile karakterli jüvenil granüloza hücreli tümör
Jinekopatoloji
Handan Aker 1, Hatice Özer 1, Çiğdem Şahin 1, Ali Yanık 2
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad, Sivas
2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad, Sivas
  GİRİŞ

Serumda alfa-fetoprotein (AFP) yüksekliği esas olarak hepatosellüler karsinom ve overin germ hücreli tümörlerinden özellikle yolk-sac tümörü ile embriyonal karsinomların tanısı için faydalı bir tümör belirtecidir. Bununla birlikte literatürde overin germ hücreli tümörleri dışında overde AFP üreten nadir epitelyal ve seks kord stromal tümörler bildirilmiştir. Ayrıca over dışında jinekolojik farklı lokalizasyonlarda yer alan ve AFP üreten oldukça nadir tümörler de tespit edilmiştir. Burada serum AFP yüksekliği nedeniyle yolk-sac tümör ön tanısı ile ameliyata alınan ve postoperatif jüvenil tip granüloza hücreli tümör tanısı konulan hasta sunulmaktadır.

OLGU

Sol overinde kitle ve serum AFP yüksekliği saptanan 24 yaşındaki hasta preoperatif yolk-sac tümör ön tanısı ile ameliyata alındı. İntraoperatif konsültasyon için gönderilen sol USO materyalinde over kesit yüzeyinde 3x2x1,5 cm boyutlarında sarı-turuncu renkte solid alan ve 2,5 cm lik kistik yapıdan oluşan tümoral lezyon izlendi. İntraoperatif tanı ‘granüloza hücreli tümör’ olarak bildirildi. Parafin takiplerin mikroskopik incelemesinde; yer yer gevşek fibrotekomatöz stromada genellikle solid adacıklar, bazı alanlarda ise kistik yapılar, kordonlar ve trabeküller oluşturan tümör izlendi. Tümör hücreleri yuvarlak-oval nükleuslu, geniş eozinofilik bir kısmı vakuolize sitoplazmalı olup, nükleer groove izlenmedi. Mitoz 1-2/10 BBA sayıldı. İmmünohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde vimentin, inhibin, kalretinin, CD56 ve S-100 ile diffüz kuvvetli, WT-1 ile diffüz orta şiddette, AFP ve HepPar-1 ile fokal pozitiflik elde edilirken, EMA ve aktin ile boyanma gözlenmedi. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular ile birlikte olguya jüvenil granüloza hücreli tümör tanısı konuldu.

SONUÇ

Serum AFP yüksekliği germ hücreli tümörler için özgül kabul edilmemeli, tedavi yönetimleri farklı olan, serum AFP yüksekliği bulunan özellikle genç hastalarda saptanan over kitlelerinin tanısında klinisyen ve patologlar dikkatli olmalıdır.
Anahtar Kelimeler : AFP, jüvenil granüloza hücreli tümör