Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS107 - KEMİK İLİĞİ METAPLAZİSİ VE SKUAMÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN İKİ AYRI PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU OLGUSU
Baş ve Boyun Patolojisi
Reyhan Tansel1, Kübra Ekşi1, Z. Merve Yaşaran Benk1, Pınar Celepli1, Sema Hücümenoğlu1
1S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş

Tiroid dokusunda hemoraji, kistik dejenerasyon, kalsifikasyon ve nadiren osseöz metaplazi (OM), ektopik kemik formasyonu (EBF), kemik iliği metaplazisi (BMM), skuamöz diferansisyon alanları izlenebilir. Bölümümüzde papiller tiroid karsinomu (PTC) tanısı almış, skuamöz diferansiasyon ve kemik iliği metaplazisi birlikteliği olan iki vaka sunulmuştur.

Olgu-1

Boyunda şişlik izlenen 30 yaşında erkek hastanın boyun USG’de, tiroid sağ lobda, kalsifikasyonlar içeren 28 mm uzun çaplı hipoekoik nodül izlenmiştir. İİAB’de PTC açısından şüpheli bulgular izlenmiş olup çok az sayıda tirosit kümesi görülmesi nedeniyle İİAB tekrarlanmıştır. Sonucu malign sitoloji gelen hastaya bilateral total tiroidektomi (BTL) yapılmıştır. Makroskopik olarak sağda 1.7 cm uzun çaplı kapsüllü, sarı-kahverengi nodül izlenmiştir. Mikroskopik incelemede; papiller yapılar oluşturan, papiller nükleer özellikler gösteren tümöral gelişim izlenmiştir. Tümöral alanın ortasında skuamöz hücre adaları saptanmıştır. İmmünhistokimyasal HBME-1 pozitif, Gal-3 ve CK19 ile fokal pozitiftir. Kalsitonin negatiftir. Bu bulgularla vakaya fokal skuamöz diferansiasyon alanları içeren papiller tiroid karsinomu tanısı konmuştur.

Olgu-2

Boyunda şişlik görülen 68 yaşında erkek hastanın boyun USG’deki tiroid sol lobda 12x10 mm boyutlarında şüpheli nodüle yapılan İİAB’de dejenere tirositler ve az miktarda Hürthle hücresi izlenmiştir. Klinik olarak malignite şüphesinin devamlılığı nedeniyle BTL yapılmıştır. Makroskopik olarak solda 1.5 cm uzun çaplı kapsüllü, kanamalı, kalsifikasyon içeren nodül izlenmiştir. Mikroskopik incelemede, kemik iliği metaplazisi içeren, hyalinize kalsifiye stroma içinde papiller nükleer özellikler gösteren papiller ve foliküler yapılardan oluşan tümöral alan izlenmiştir. İmmünhistokimyasal Tiroglobulin, Galektin-3 ve CK19, HBME-1 pozitiftir. Bu bulgularla vaka kemik iliği metaplazisi içeren tiroid papiller karsinomu olarak raporlanmıştır.

Sonuç

PTC en sık endokrin malignensidir, tüm tiroid malignitelerinin %85-90’ını kapsar. Skuamöz metaplazinin patogenezi bilinmemekle birlikte folikül epiteli içindeki kök hücreden inflamasyona bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Skuamöz metaplazi reaktif ve neoplastik tiroid lezyonlarında görülebilmektedir.

OM, BMM, EBF, ossifikasyon; multinodüler guatr, tiroid hiperplazisi, foliküler adenom, PTC’de rapor edilmiştir, ancak oldukça nadirdir.

PTC tanılı iki ayrı vaka, kemik iliği metaplazisi ve skuamöz diferansiasyon alanları içermesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : skuamöz diferansasyon, kemik iliği metaplazisi