Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS156(580 - Apendektomi Materyallerinde Örnekleme Sayısının Neoplastik Lezyonların İnsidansına Katkısı
Gastrointestinal Patoloji
Özden Yülek 1, Nuray Kepil 1, Şebnem Batur 1
1 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  AMAÇ: Appendektomi materyalleri, rutinde en sık karşılaştığımız rezeksiyon materyalleridir. Makroskopik olarak bir bulgu görmesek de mikroskop başında bazı sürprizlerle karşılaşmaktayız. Bu lezyonlar arasında benign ve malign neoplaziler de bulunmaktadır. Appendektomi materyallerinin makroskobik parça alımında ve mikroskobik incelemesinde, farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bazı merkezler appendiksi yoğun örneklerken, bazı merkezler az sayıda örnekleme yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı appendiksin yoğun-tamamının örneklenmesinin appendiks lezyonlarının raporlanma sıklığını değiştirip değiştirmediğinin değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilimdalı?nda 2007-2009 yıllarında 3 parça / 1 blok şeklinde örneklenerek (1. GRUP) incelenen 581 adet ve 2014-2017 yıllarında tamamı örneklenerek (2. GRUP) incelenen 575 adet, toplamda 1156 appendektomi olgusu çalışmaya dahil edildi. Patoloji raporları retrospektif olarak tekrar incelendi. Benign ve malign neoplazilerin sayıları tespit edildi, insidans oranları yüzde olarak verildi ve aradaki fark değerlendirildi.

BULGULAR: Toplam 1156 hastanın 731?i erkek, 425?i kadındır.

1. Gruptaki 581 hastanın; 373 (%65)?ü erkek, 208 (%35)?i kadın, median yaş 22,00, ortalama yaş 24,83?dür. İnsidental olarak saptanan neoplastik lezyonlar sadece 6 (% 1,03) olguda görülmüştür. Bunların dağılımı ise ; 2 olguda low grade müsinöz neoplazi, 2 olguda nöroendokrin tümör (WHO Grade I), 2 olguda ise sesil serrated adenom şeklindedir.

2. Gruptaki 575 hastanın; 358 (%62)?ü erkek, 217 (%38)?i kadın, median yaş 23,00, ortalama yaş 27,20?dir. İnsidental olarak saptanan neoplastik lezyonlar 8 (% 1,39) olguda görülmüştür. Bunların dağılımı ; 2 olguda low grade müsinöz neoplazi, 2 olguda nöroendokrin tümör (WHO Grade I) ve 4 olguda sesil serrated adenom şeklindedir.

SONUÇ: Çalışmamızda appendektomi materyallerinin tamamının örneklenmesi ile neoplazi oranlarımızın sayıca az olsa da arttığını gözlemledik. Ancak daha sağlıklı sonuçlar için çok merkezli çalışmalar ile olgu sayısını arttırılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler : Apendiks, makroskopi, örnek sayısı, neoplazi.