Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS175(630 - DÜŞÜK DERECELİ APENDİSİYEL MÜSİNÖZ NEOPLAZİ; 7 OLGU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gastrointestinal Patoloji
Akgül Arıcı 1, Elif Çetin 1, Reşit Doğan Köseoğlu 1
1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
  AMAÇ

Apendiksin tüm epitelyal tümörlerinin üçte birini oluşturan müsinöz tümörlerin sınıflandırması-terminolojisi tartışmalıdır. Bunun nedeni, apendiks duvarında açık bir şekilde invazyon yapmayan tümörlerin bile psödomiksoma peritoneiye sebep olabilmesidir. DSÖ 2010 sınıflamasında apendiksin müsinöz tümörleri; adenom , düşük dereceli müsinöz neoplazi ve müsinöz adenokarsinom olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Mukozaya sınırlı tümörler; ?adenom?, apendiks duvarında itici invazyon yapan düşük dereceli müsinöz tümörler ; ?düşük dereceli müsinöz neoplazi?, apendiks duvarında invazyon yapan yüksek dereceli tümörler;? müsinöz adenokarsinom? olarak adlandırılır. Düşük dereceli apendisiyel müsinöz neoplazi tanılı olgularımızın klinikopatolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM

2011-2018 yılları arasında arşivimize kayıtlı olan olgular taranarak düşük dereceli apendisiyel müsinöz neoplazi tanısı alan 7 olgu çalışmaya alınmıştır. Olgulara ait klinik kayıtları ve HE boyalı preperatları tekrar değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Tüm olgular akut batın tanısı ile apendektomi uygulanan olgulardı. Yaş ortalaması 55 olup, en genç hasta 40, en yaşlı hasta 79 yaşındadır. Olguların dördü kadın, üçü erkektir. Makroskopik incelemede olguların tümünde apendiks lümeninde genişleme ve müsin materyal görüldü. Mikroskopik incelemede apendektomi cerrahi sınırında 5 olguda tümör izlenmezken, 1 olguda neoplastik epitel, diğer bir olguda da müsin materyal izlenmiştir. Başka bir olguda ise apendiks serozal yüzeyinde müsin materyal gözlendi. Apendiks cerrahi sınırında neoplastik epitel izlenen olguya takipleri sonrası sağ hemikolektomi yapılmış, apendiks güdüğüne uyan alanda 3 cm çapta lümene doğru büyümüş lezyon izlendi. Lezyonun kesitlerinde asellüler müsin materyal gözlenirken neoplastik epitel izlenmedi.

SONUÇ

Apendektomilerin sadece %0.3 ?ünü müsinöz tümörler oluşturur. Düşük dereceli müsinöz neoplaziler olgularımızda olduğu gibi 6. dekatta ve kadınlarda daha sık görülür. Apendikse sınırlı tümörlerde apendektomi yeterli iken, cerrahi sınırı pozitif ise çekum rezeksiyonu klinik yarar açısından tartışmalıdır. Seroza yada mezoapendiksde asellüler müsin varlığında psödomiksoma peritonei gelişme açısından klinik takip gereklidir. Bu nedenle müsinöz tümörlerde apendiksin tamamının takibe alınması ve dikkatle incelenmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler : Apendiks, müsünöz neoplazi