Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS130 - AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS1 MUTASYONU TESPİT EDİLMESİNDE FISH VE İMMÜNOHİSTOKİMYANIN KIYASLANMASI
Pulmoner Patoloji
Özlem Kara1, Özlem Canöz1, Mahmut Uçar2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı
 

Amaç

Çalışmamızda akciğer adenokarsinomlu hastalarda ROS1 mutasyonu tespit edilmesinde daha kolay ve daha az maliyetli bir metot olan immünohistokimya ile FISH (Floresan In Situ Hibridizasyon) yöntemini kıyaslamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji bölümünde 2010-2015 yılları arası tanı alan 112 akciğer adenokarsinomu olgusu çalışmaya alındı. Parafin bloklardan elde edilen kesitlere D4D6 markerı immünohistokimyasal olarak boyandı. Sitoplazmik boyanan hücrelerin yüzde oranı (yaygınlık) ve boyanma şiddeti (yoğunluk) birlikte değerlendirilerek, H-skoru hesaplandı. H-skoru 0’ın üstünde olan 24 ve H-skoru 0 olan 10, toplamda 34 vakaya FISH uygulandı. İstatistiksel olarak sonuçların anlamlı olup olmadığı kappa uyum testi ile değerlendirildi.

Bulgular

FISH ile ROS1 pozitif 7 vakanın yaş ortalaması 45.7 olup ROS1 pozitifliğiyle yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.038). ROS1 rearanjmanı pozitif hastalar ROS1 rearanjmanı negatif hastalara göre daha gençtir. ROS1 pozitifliği ile cinsiyet, sigara öyküsü, evre, tümör histolojik alt tipi, damar invazyonu ve plevra invazyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. H-skoru 50’nin üstünde olan 7 vakada FISH ile ROS1 pozitif bulundu (sensitivite %100, spesifite %100) ve H-skoru limiti 50 alındığı durumda istatistiksel olarak FISH ile güçlü ilişkisi olduğu görüldü (p< 0.001).

Sonuç

Sonuç olarak akciğer adenokarsinomu vakalarında ROS1 rearanjmanı araştırmak için immünohistokimya kullanılanarak, H-skoru 50’nin üstünde bulunan vakalara FISH uygulanarak zaman ve maliyet kazancı elde edilebilir

Anahtar Kelimeler : Akciğer adenokarsinomu, ROS1, immünohistokimya