Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS139 - MİKST SKUAMÖZ HÜCRELİ GLANDÜLER PAPİLLOM: OLGU SUNUMU
Pulmoner Patoloji
Esra Yıldırım1, Ömer Özbudak2, Gökhan Arslan3, İrem Hicran Özbudak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya
 

GİRİŞ

Soliter endobronşial papillomlar nadir görülen benign neoplazmlardır. Histolojilerine göre skuamöz, glandüler ve mikst skuamöz hücreli glandüler papillom (MSHGP) olmak üzere 3 tipe ayrılırlar. En nadir görülen MSHGP’dir. Histolojik olarak MSHGP’ın en az üçte birini glandüler epitel oluşturur ve değişen oranlarda skuamöz ve glandüler epitel karışık olarak izlenir.

OLGU SUNUMU

Olgumuz 56 yaşında kadın hastadır. Nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvurmuştur. Tomografisinde akciğer alt lob medial segmentte hiler bölge inferiorunda, 4x2.5 cm boyutunda, düzensiz sınırlı, malignite şüpheli kitlesel lezyon izlenmiştir. Tanı amaçlı bronkoskopi uygulanmıştır. Mikroskopik incelemede papiller yapılar gösteren, yer yer kolumnar silyalı, goblet hücreleri de içeren epitelle döşeli, stromasında skuamöz hücrelerden oluşan adalar bulunduran lezyon izlenmiştir. Nekroz ve mitoz görülmemiştir. Histokimyasal müsin boyası ile goblet hücrelerin, immünohistokimyasal CK7 boyası ile kolumnar ve goblet hücrelerde, CK5/6 ve p63 ile skuamöz hücrelerde pozitif boyanma izlenmiştir. Olgu bu özellikleri ile MSHGP olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

MSHGP son derece nadir görülen bir tümördür. Bugüne kadar literatürde sadece 21 vaka bildirilmiştir. Makroskopik olarak 2,5 cm boyuta ulaşabilen endobronşial polipoid, pembe, ten renginde lezyonlardır. Mikroskopik olarak fibrovasküler korları olan, müsin içeren silyalı-silyasız olabilen psödostratifiye kolumnar hücreler ile döşeli, skuamöz hücre adaları içeren tümoral lezyonlardır. Adenoskuamöz karsinom, mukoepidermoid karsinom gibi çok çeşitli malign tümörlerin ayırıcı tanısına girmesi nedeniyle önemlidir. Burada çok nadir görülen, maligniteyle karışabilen benign bir tümörün morfolojik ve immünohistokimyasal özellikleri literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : akciğer tümörleri, soliter endobronşial papillom, mikst skuamöz hücreli glandüler papillom