Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS140 - AKCİĞERDE PLASENTAL TRANSMOGRİFİKASYON
Pulmoner Patoloji
Sıddıka Fındık1, Zeliha Çelik1, Pembe Oltulu1, Fahriye Kılınç1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.b.d.
 

GİRİŞ:

Plasental transmogrifikasyon (dönüşüm) akciğer parankiminin, ödemli plasental villuslara benzeyen yapılar ile yer değiştirmesi ile karakterize oldukça nadir bir hastalıktır. İlk olarak 1979 da McChesney tarafından tanımlanmıştır. Genellikle 20-50 yaş arası erkeklerde ve tek taraflı görülür. Konjenital dev büllöz amfizemi olan genç erişkinlerde ve sigaraya bağlı şiddetli amfizemi olan erişkinlerde tanımlanmıştır. Şiddetli amfizem sonucu akciğerdeki rezidüel alveoler doku kordonlarında ödem ve fibrozise bağlı karakteristik villöz yapılanmalar meydana gelir ve üzüm benzeri yapılar oluşur. Mikroskobik olarak ödemli koryonik villuslara olan çarpıcı benzerliği tanı koymayı oldukça kolaylaştırır. Cerrahi rezeksiyon küratif tedavidir.

OLGU SUNUMU:

Nefes darlığı nedeniyle dış merkezde HRCT sinde sol akciğer linguler lob anteriorda plevra komşuluğunda 12 mm nodül saptanan 71 yaşındaki bayan hasta Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi polikliniğine başvurdu. Çekilen PET CT de sol akciğer üst lob lingulada artmış FDG tutulumu gösteren 14 mm çapında nodüler lezyon izlendi. Bunun üzerine yapılan transtorasik biyopsi sonucu “Reaktif hiperplazi, kronik inflamasyon, fibrotik değişiklikler “ olarak geldi. Hasta operasyona alındı ve nodül eksize edildi. Mikroskobik incelemede TTF-1 ve Sitokeratin -7 ile (+) ekspresyon gösteren yer yer müsinöz sitoplazmalı respiratuar hücrelerin çevrelediği vaskülarize ödemli stromaya sahip koryon villus benzeri papiller yapılardan oluşan lezyon görüldü. Stroma içerisinde yer yer lenfosit infiltrasyonu izlendi. Ki-67 indeksi yaklaşık %5 olup atipik mitoz ve pleomorfizm saptanmadı. Etraf akciğer dokusunda kolesterol kleftleri , nekrotik ve fibrotik değişiklikler , mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu izlendi.” Bu bulgular eşliğinde olguya “Plasentoid büllöz lezyon (plasental transmogrifikasyon)” tanısı kondu.

TARTIŞMA:

Akciğerin plasental transmogrifikasyonu oldukça nadir görülen kistik bir lezyondur. Makroskobik ve mikroskobik olarak epitelle örtülü plasenta benzeri papiller yapılardan oluşur. Genellikle amfizamatöz büllöz hastalığa eşlik eder. Günümüze kadar sadece 30 olgu rapor edilmiştir. Benign bir lezyon olmakla birlikte literatürde papiller adenokarsinoma transformasyon gösteren bir vaka rapor edilmiştir. Olgumuz çok nadir görülmesi ve mikroskobide koryon villuslarına ileri derecede benzerliği ile ilginç olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler : akciğer, plasenta, bül