Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Melanositik Matrikoma: Olgu Sunumu
Aysu SADIOĞLU 1, Özlem ERDEM 1, Kürşat DIKMEN 2
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.43 Amaç: Melanositik matrikoma, benign kutanöz adneksiyal tümördür. Melanositler, matriksiyal ve supramatriksiyal hücreler yanı sıra hayalet hücrelerden oluşmaktadır. Nadiren malign transformasyon gösterebilir.

Olgu: Elli bir yaşında erkek hasta; sağ uyluk anteriorunda, deriden kabarık, sert, deri ile aynı renkte lezyon nedeniyle genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Mikroskopik incelemede büyük oranda kistik görünümde bazaloid hücreler ve arada dendritik melanositik hücrelerden oluşan tümör izlendi. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgularla melanositik matrikoma tanısı alan hastanın 13 aylık takibinde nüks saptanmadı.

Sonuç: Literatürde az sayıda malign melanositik matrikoma olguları tanımlanmakla birlikte belirgin kistik değişiklik gösteren olgu tanımlanmamıştır. Bu lezyonların farkında olmak epitelyal ve melanositik hücrelerden oluşan tümörlere doğru tanı koymada önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler : Melanositik matrikoma, Matrikal hücreler, Dentritik melanositler