Güncel Patoloji Dergisi 2020, Cilt 4, Sayı 1
Dendriform Pulmoner Ossifikasyon: Olgu Sunumu
Elif OCAK GEDİK 1, Hakan KESKİN 2, Ahmet Gökhan ARSLAN 3, İrem Hicran ÖZBUDAK 1
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
DOI : 10.5146/jcpath.2020.66 Amaç: Diffüz pulmoner ossifikasyon, akciğer parankiminde metaplastik ossifikasyon ile karakterize, nadir görülen kronik progresif bir hastalıktır. Nodüler ve dendriform olmak üzere iki formu vardır.

Olgu: Olgumuz 73 yaşında, erkek hasta olup nefes darlığı şikayeti ile başvurmuştur. Toraks bilgisayarlı tomografide bilateral alt loblarda, solda daha belirgin olan mikronodüller saptanmıştır. Malignite şüphesi nedeniyle olguya sol akciğer alt lob kama rezeksiyon uygulanmıştır. Histopatolojik incelemede akciğer parankimini infiltre etmiş, dallanan, düzensiz, silindirik tübüller şeklinde yassı kemik yapıları, bu kemik yapılar içinde bazı alanlarda kemik iliği mesafesi ve yer yer kemik spiküllerini çevreleyen fibrozis alanları izlenmiş ve olgu "Dendriform pulmoner ossifikasyon" olarak raporlanmıştır.

Sonuç: Dendriform pulmoner ossifikasyon, genellikle cerrahi spesmenlerde ya da postmortem teşhis edilen, akciğer paramkimini infiltre eden kemik doku ile karakterize nadir bir durum olup özelllikle alt loblarda izlenen multiple nodüller nedeniyle malignite şüpheli olguların ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Pulmoner, Ossifikasyon, Dendriform