Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS161 - NADİR BİR OLGU: TÜBERKÜLOZ TİROİDİTİ
Endokrin Patoloji
Fatma Çevik Kaya1, Yücel Tekin1, Mehtap Eroğlu1, Hatice Karaman1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

Tüberküloz, en sık akciğer olmakla beraber daha az sıklıkta lenf sistemi, plevra, merkezi sinir sistemi, genitoüriner sistem, kemik ve eklemleri etkileyen nekrotik, granülomatöz, enfeksiyöz bir hastalıktır. Biz burada tüberkülozun çok nadiren rastlandığı organlar arasında yer alan tiroid ve paratiroid tüberkülozu olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu

56 yaşında kadın hasta, boyunda şişlik şikayeti ile hastanemiz genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede tiroidde hafif büyüme saptandı. Ultrasonografik incelemede tiroid sağ lobu 25x22x50mm, sol lob 22x18x47mm boyutlarında olup, sağ lobda en büyüğü 4 mm çapında, iki-üç adet hipoekoik nodüler imaj izlendi. Sol lobda belirgin nodüler imaj izlenmedi. BT’de boyunda LAP saptanmadı. Hastaya bilateral total tiroidektomi, paratiroidektomi yapıldı.

Makroskopi: Sağ lob 5x3x2 cm, sol lob 3x1.5x1.5 cm ölçülerinde olup kesit yüzünde her iki lobda tiroid dokusu içinde dağınık olarak yerleşmiş, sınırları belirsiz, kirli beyaz renkte alanlar görüldü. Paratiroid 1x1x0.3 cm ölçülerinde olup kesit yüzünde milimetrik kirli beyaz renkli alanlar seçildi.

Mikroskopi: Tiroid ve paratiroid dokusunda normal tiroid ve paratiroid yapısı arasında bazılarının ortasında kazeifikasyon nekrozu seçilen çok sayıda granülom yapısı görüldü. Histokimyasal incelemede EZN boyasında granülomlar içerisinde pozitif boyanan basil yapıları saptandı. Bu bulgularla olguya tüberküloza bağlı granülomatöz tiroidit tanısı verildi. Klinik ile bağlantı kurulup hastanın özgeçmişi araştırıldığında bilinen bir tüberküloz tanısı olmadığı öğrenildi. Hastanın ilk tüberküloz tanısı tiroid ve paratiroid dokusunda saptanmış oldu.

Sonuç

Tüberküloz sık görüldüğü organlara ait bulgular ve sistemik bulgularla tanısı konan bir hastalık olmakla beraber vücudun hemen hemen her organında görülebilmektedir. Olgumuzda olduğu gibi bazen nadir olarak tuttuğu organlara ait nonspesifik bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle her organ ve dokuyu değerlendirirken tüberkülozu da akla getirmeliyiz.

Anahtar Kelimeler : Granülom, tiroid, tüberküloz