Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS191 - İNSİDENTAL DELPHİAN LENF NODUNA PAPİLLER KARSİNOM METASTAZI
Endokrin Patoloji
İsmail Harmankaya1, Naile Kökbudak1
1Konya Numune Hastanesi Patoloji Laboratuarı
 

Giriş

Yeni ortaya çıkan diferansiye tiroid kanserlerinin %90’dan fazlasını papiller tiroid kanseri oluşturmaktadır. Papiller tiroid kanserlerinde lenf nodu metastazı sık görülmektedir. Yetişkinlerde yaklaşık %35 hastada makroskopik lenf nodu metastazı saptanırken, mikroskopik olarak bu oran %80’lere çıkmaktadır.

Olgu

Olgumuz 78 yaşında kadın hasta boğazda şişlik ve ağrı şikayeti ile dış merkezde çekilen USG de tiroid sol lobda 4,3 cm çapında heterojen nodül izlenmiş. Tiroid sağ lobda birkaç adet milimetrik izohipoekoik nodüllerin olduğu görülmüş. Hastada boğazda şişlik ve ağrı olması sebebiyle operasyon kararı verilmiş.Tiroidin makrokopik incelemesinde sol lobda 4,5 cm, sağ lobda en büyüğü 0,5 cm, en küçüğü 0,2 cm çapında 3 adet nodül ve isthmusda 0,5 cm çapında bir adet nodül ile 0,7 cm çapında lenf nodu izlendi.Mikroskobik incelemede sağ lobdaki nodüllerin mikro papiller karsinom olduğu ve ayrıca mikroskobik papiller karsinom adakları izlendi. İsthmusdaki nodülünde mikro papiller karsinom olduğu ve Delphian lenf noduna metastaz yaptığı görüldü.

Sonuç

Tiroidektomi operasyonlarının büyük çoğunluğu nodüler hiperplazi vakalarına uygulanmaktadır. Fakat bu operasyonlarda insidental olarak mikro papiller karsinom odakları tesbit edilebilmektedir. Papiller karsinom sık lenf nodu metastazı yapmasına rağmen rutin lenf nodu diseksiyonu yapılmamaktadır. Bizim olgumuzda olduğu gibi isthmus üzerinde yerleşen prelarengial (Delphian) lenf nodunun tiroidektomi ile çıkarılması görülebilmektedir. Makroskopik olarak tiroidektomi materyalinin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve varsa lenf nodlarının diseke edilmesi gerekmektedir. Çünkü 45 yaş üstü hastalarda mikrokarsinomu olan hastanın evresi evre I den direk evre III e atlamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle 45 yaşın üzerindeki hastalarda lenf nodu metastazının lokal rekürrens, uzak metastaz ve mortalite artışı ile ilgili olduğu bildirilmiştir. Multifokal mikropapiller tiroid kanserlerinde de santral lenf nodu metastazı insidansı yüksektir. Multifokal papiller karsinom olgularının lenf nodu metastazı ve rekürrens açısından yakın takip edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Mikropapiller karsinom, Lenf nodu metastazı, Delphian lenf nodu