Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS201 - MECKEL DİVERTİKÜLÜ KOMŞULUĞUNDA İNCE BARSAKTA LOKALİZE ADENOMYOM
Gastrointestinal Patoloji
Esra Hüsniye Paşaoğlu1, Elif Çelik1, Tevhide Bilgen Özcan1, Hazal Taş1, Ümit Seza Tetikkurt1, Osman Bilgin Gülçiçek2
1S.b.istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi,patoloji Kliniği
2S.b.istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Kliniği
 

Adenomyom gastrointestinal traktın nadir görülen tümör benzeri bir lezyonudur. En çok periampuller bölgede , daha az oranda mide, jejunum ve ileumda lokalize olabilir. Düz kas lifleri ile bir kısmı kistik genişlemiş glandular yapıların karışımından oluşur. Rastlantısal olarak görülebileceği gibi intussepsiyon ve ileus tablosuna yol açabilir. Literatürde Meckel divertikülü ile ilişkili çok az sayıda olgu bildirilmiştir.

24 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı ve kusma şikayeti ile acil cerrahi kliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde şüpheli akut batın bulguları saptanması üzerine yapılan tüm batın tomografisinde ince barsak anslarında ileri derecede dilatasyon ve hava sıvı seviyelenmeleri izlenmiş olup ileus ile uyumlu bulundu. Cerrahi eksplorasyonda divertiküler oluşum saptanan ileum segmenti rezeke edildi. Kliniğimize gönderilen 7 cm uzunlukta, 5 cm genişlikteki ince barsak segmentinin serozal yüzünde 5,5cm uzunlukta, 1,5cm çapta dışarıya doğru çıkıntı oluşturan lezyon saptandı. Açıldığında iç yüzü barsak mukozası ile örtülü divertiküler lezyonun barsak lümenine açıldığı yerin hemen bitişiğinde 1,5X1 cm ölçüsünde, kesiti gri-beyaz renkli, elastik kıvamlı submukozal nodüler oluşum saptandı. Histopatolojik incelemede heterotopik mide ya da pankreas dokusu içermeyen gerçek divertikül özelliğindeki lezyon Meckel divertikülü ile uyumlu bulundu. Divertikül komşuluğundaki nodüler lezyon submukozada lokalize, prizmatik epitelle döşeli bir kısmı kistik genişlemiş duktus benzeri yapılar, müsinöz epitelle döşeli küçük glandlar ve glandların daha çok periferinde yer alan düz kas liflerinden oluşmakta idi. İmmunhistokimyasal çalışmada MUC-1 , MUC 5AC , MUC6 , CK7 lezyonda pozitif, barsak epitelinde negatif; CK 20 ve MUC 2 barsak epitelinde pozitif, lezyonda negatif, düz kas liflerinde SMA pozitif bulundu. Mevcut bulgularla lezyon Adenomyom olarak rapor edildi.

Adenomyomun patogenezi tam anlaşılamamıştır. Hamartomatöz bir lezyon ya da pankreatik heterotopi olduğu ileri sürülmüştür. Olgumuzda olduğu gibi immunprofilin barsak mukozasından farklı olup pankreas duktus epiteline benzerlik göstermesi pankreatik heterotopiyi desteklemektedir. Mide ve pankreas heterotopisine sık rastlanan Meckel divertikülü ile birliktelik gösterebilmesi de patogenezde bu görüşün daha olası olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler : meckel ,divertikül,adenomyom