Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS202 - İNSİDENTAL SAPTANAN NADİR BİR OLGU: APPENDİKSTE PİGMENTE NÖROENDOKRİN TÜMÖR
Gastrointestinal Patoloji
Büşra Hayit1, Funda Canaz1, Özgül Paşaoğlu1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Nöroendokrin tümörler appendiksin sık görülen tümörleridir. Tümörlerin %80’i tip yerleşimli ve %95’i 2cm’den küçük çaptadır. Nöroendokrin tümörlerde pigmentasyon oldukça nadirdir. Burada akut appendisit nedenli appendektomi yapılan hastada insidental olarak tanı alan pigmente nöroendokrin tümör olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

OLGU: Seksen bir yaşında erkek hasta batın sağ alt kadranda ağrı, iştahsızlık ve mide bulantısı şikayetleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Cerrahi polikliniğine başvurmuştur. Akut appendisit ön tanısıyla laparoskopik appendektomi yapılmıştır. Makroskobik incelemede 3.5 cm uzunluğundaki appendiksin lümeni fibröz oblitere olarak izlenmiştir. Mikroskobik incelemede oval, yuvarlak nükleuslu uniform hücrelerden oluşan solid adalar oluşturan tümöral lezyon izlenmiştir. Tümör hücrelerinin sitoplazmalarında sarı kahverengi pigment birikimi dikkati çekmiştir. Tümör appendiksin subserozasına invaze görünümde olup en büyük çapı 1.2 cm’dir. Uygulanan sinaptofizin ve kromogranin immünohistokimyasal belirleyicileri ile tümöral hücrelerde pozitif boyanma saptanmıştır. Ki-67 proliferasyon indeksi düşüktür (%1). Pigmentin natürüne yönelik uygulanan histokimyasal boyamalarda Prusya mavisi negatifken Fontana-Masson ile pozitif boyanma görülmüştür. Bu bulgular eşliğinde pigmentin nöromelanin olabileceği düşünülmüştür. Olgu pigmente nöroendokrin tümör olarak raporlanmıştır.

SONUÇ: Literatürde akciğer, pankreas, adrenal ve hepatik kanal yerleşimli pigemente nöroendokrin tümörler tanımlanmakla birlikte appendiks lokalizasyonunda rastlanmamıştır. Bu tümörlerin tanınması malign melanom metastazını taklit edebilmeleri nedeniyle önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : appendiks, nöroendokrin, pigment