Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS226 - ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYONLA ÇIKARILAN DEV ÖZOFAGİAL IGG4 İLİŞKİLİ TÜMÖR VE OSTEOKONDROM BİRLİKTELİĞİ
Gastrointestinal Patoloji
Neşe Ekinci1, Eylül Gün1, Arzu Avcı1, Fatih Aslan2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Koç Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
 

Giriş

IgG4 ilişkili hastalıklar son yıllarda pankreas, bilier ağaç, tükrük bezi, böbrek, akciğer, pituiter bez, prostat, yumuşak doku, retroperiton ve lenf nodları gibi birçok organda tanımlanan ve sıklıkla maligniteyi taklit eden bir hastalık grubudur. Gastrointestinal sistemde (GİS) IgG4 ilişkili tümörler ve submukozadan köken alan osteokondromun birlikteliği literatürde bildirilmemiştir.

Olgu

Yutma güçlüğü ve kilo kaybı nedeni ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’ne başvuran 67 yaşındaki erkek hastanın yapılan üst GİS endoskopisinde kesici dişlerden itibaren 15.cm'de, üst özofagus girişinde yaklaşık 80 mm çapında polipoid lezyon izlendi. Lezyonun kenarları “Dual Knife” ile işaretlendi. Lezyon tabanına skleroterapi iğnesiyle serum fizyolojik, hyarulonik asit ve indigokarmin karışımı verilerek elevasyon sağlanarak submukozal diseksiyonla en blok çıkarıldı. Laboratuarımıza strafor üzerine iğnelenerek gönderilen materyal; 3x1 cm’lik mukozal yüzey üzerine oturmuş, büyüğü 8x7x5 cm boyutlarda ve yüzeyi ülsere görünümde polipoid, kesitlerinde sarı-beyaz, solid tümöral lezyon ve bir kenarında bu lezyonla ilişkisiz 1 cm çapında, kemik sertliğinde ikinci bir tümöral yapıdan oluşmakta idi. Mikroskopik incelemede; büyük tümöral lezyon yüzeyde ülsere çok katlı yassı epitel altında, germinal merkezler oluışturmuş yoğun lenfoplazmositer infiltrasyon, belirgin damar proliferasyonu ve aralarda hamartomatöz vasküler yapılarla karakterliydi. İmmunhistokimyasal olarak olguda pansitokeratin, düz kas aktin, desmin, CD34, CD31, CD38, CD3, CD20, bcl2, CD10, ALK, kappa, lambda çalışıldı, plazma hücrelerinde lgG ve IgG4 (+) olarak değerlendirildi. Küçük tümöral lezyon ise submukozada mikroskopik olarak osseöz nüvesi olan kondroid yapı ile çevrili osteokondrom morfolojisindeydi. Bu bulgular eşliğinde olguya “IgG4 ilişkili tümör ve beraberinde osteokondrom” tanısı verildi. Hastada bu işlemden iki hafta sonra bakılan serum IgG4 düzeyi 179 mg/dl (0-125 mg/dl) olarak bulundu.

Sonuç

Literatürde özofagusta IgG4 ilişkili tümör son derece nadir olarak tanımlanmış olup, bu boyutta bir tümörün endoskopik submukozal diseksiyonla çıkarılabilmesi ve osteokondrom ile birlikteliğinin bildirilmemiş olması nedeni ile olgumuzu sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler : IgG4 ilişkili tümör, özofagus, osteokondrom