Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS232 - KOLONUN LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ ? BİR OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Selin Kestel Kayık1, Özgür Ekinci1, Ayşe Dursun1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Özet:

Giriş

Kolonun lipomatöz polipozisi çok nadir görülen bir durumdur.

Olgu

Sunduğumuz olgu 54 yaşında bir kadın hasta olup şikayeti ani başlayan keskin bir karın ağrısı ve gastrointestinal kanama idi. Kolonoskopide tüm kolorektumda çok sayıda polipoid lezyon görüldü. Sağ hemikolektomi örneğinin makroskopik incelemesinde çapları 0.3 ve 4.7 cm arasında değişen 27 adet saplı ve sesil polip saptandı. Bu poliplerin mikroskopik incelemesinde lipom morfolojisi görüldü.

Sonuç

Bu durum diğer polipozis sendromları ile karışabileceğinden varlığının farkındalığı gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kolonik lipomatozis