Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS238 - EBV İLİŞKİLİ MİDENİN LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU
Gastrointestinal Patoloji
Hasan Dindar1, Ayşegül İsal Aslan2, Meltem Öznur2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Namık Kemal Üniversitesi
 

Giriş

İlk kez 1976 da lenfoid stromalı karsinom olarak tanımlanmıştır. Tüm gastrik karsinomların yaklaşık olarak %4 ünü oluşturmaktadır. %80 den fazlası Ebstein-Barr virüs (EBV) ilişkili olduğu ve sinonim olarak undiferansiye karsinom olduğu halde konvansiyonel gastrik karsinomlar ve diğer EBV ilişkili mide karsinomlarına göre iyi prognozludur.

Olgu

60 yaşında kadın hastanın total gastrektomi materyalinde makroskobik olarak saptanan 4 cm çapındaki tümöral kitlenin mikroskobik incelemesinde lenfositten zengin zeminde iyi sınırlı, ekspansil büyüme paternine sahip, yuvalar ve tabakalar halinde dağılmış yuvarlak iri bazıları veziküle nükleuslu, belirgin nükleoluslu, eozinofilik sitoplazmalı, hücre sınırları net seçilemeyen atipik hücrelerden oluşan neoplazm görülmüştür. İmmünhistokimyasal incelemede neoplazmda P53 ve PANCK pozitif olup Ki67 indeksi yüksektir. Kromozom insitu hibridizasyon EBV encoded RNA (KISH EBER) ile neoplastik hücrelerde diffüz pozitif boyanma mevcuttur.

Sonuç

Lenfoid stromalı gastrik karsinom, medüller karsinom, lenfoid stromalı undiferansiye gastrik karsinom gibi sinonimleri olan midenin lenfoepitelyoma benzeri karsinomu genellikle 60 yaş üzerinde ve erken evrede saptanmakta olup nadir görülmektedir. Olgumuzda da insitu hibridizasyon yöntemiyle pozitif olduğu üzere genellikle EBV ilişkilidir. Özellikle biyopsi spesmenlerinde ülserasyona sekonder olarak da yoğun lenfositik yanıt olabileceğinden, bu antitenin de ayırıcı tanısının yapılması zor da olsa gereklidir çünkü prognozu diğer gastrik adenokarsinomlardan daha iyidir.

Anahtar Kelimeler : EBV, mide, lenfoepitelyoma