Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS241 - MİDE ENDOSKOPİK BİYOPSİDE SARCİNA VENTRİKÜLİ GASTRİTİ TANISI ALAN ÜÇ OLGUMUZ
Gastrointestinal Patoloji
Eyüp Hakan Alan1, Saadet Alan2, Fahriye Seçil Tecellioğlu2
1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
 

Giriş


Sarcina ventriculi amfizematöz gastrit ile ilişkili bir organizmadır. Şu ana kadar İngilizce literatürde 19 sarcina ventriculi vakası bildirilmiş ve bu vakalar sadece son 5 yıl içerisinde yayınlanmıştır. Gram pozitif, anaerobik, şeker fermente eden bakteri ilk kez insan midesinde Goodsir tarafından 1842 yılında gözlenmiştir. Mikroorganizma toprakta kolayca bulunur ve hayvanlarda benzer tarzda bir mide hasarına neden olduğu bilinmektedir. Asidik ortamlarda büyür, karbonhidratları fermente ederek etil alkol ve CO2 oluşturur. Patogenetik mekanizma bilinmemektedir ancak gecikmiş mide boşalmasına neden olur.
Olgu sunumu:
Bakterinin varlığını farkettikten sonra son bir yıl içerisinde 3 olgumuz oldu. Hastalarımız bulantı, kusma, şişkinlik, karın ağrısı gibi benzer dispeptik şikayetlerle başvurmuştu. Endoskopik biyopsilerinde mide duvarı ödemli, hiperemik görünümde izlendi. Biyopsilerde mikroskopik olarak, mide yüzeyinde 4-8 veya daha fazla sıkı paketler içinde birbirleri ile temas ettikleri noktalarda karakterisitik yassılaşma ya da kalıplanma gösteren bakteri kolonileri görüldü. Olgular Sarcina ventriculi gastriti olarak rapor edildi.

Sonuç


Gecikmiş mide boşalması ve asidik mide suyu ile birlikte karbonhidrat stazı organizma için ideal bir kültür ortamı sağlayabilir. Karbonhidratları fermente ederek etil alkol ve CO2 oluşturur. Lam-Himlin ve ark. Sarcina ventriculi tespit edilmiş mide lezyonlarını detaylı incelmişlerdir. Çalışmaya katılan hastaların tümünde altta yatan diabetik nöropati, narkotik kullanımı ve maligniteye sekonder pilor stenozu gibi mide boşalmasını geciktiren durum bulunmaktadır. Bizim hastalarımızdan biri pilor stenozu nedeniyle opere, diğeri sleeve gastrektomi olmuştu. Organizma sadece önceden var olan lezyonlara eşlik edebilir ve organizmanın gerçekten patojen olduğuna ait az sayıda olgu vardır. Farkındalığı arttırmak ve olgulara klinikopatolojik korelasyonu sağlamak için bu sunumu hazırlamaya değer gördük.

Anahtar Kelimeler : Sarcina ventriculi, gastrit, pilor stenozu, gastrik staz